วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

งานครัว ก็ถนัด!

“แม่ทัพเกรียง” ลงมือ โขลก
เครื่องแกง
หลัง เปิดอาคาร สร้างอาชีพให้แก่ชุมชน
ที่สุคิริน นราธิวาส
ขาย เครื่องแกงตำมือ
.
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดอาคาร โรงทำเครื่องแกงตำมือ ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงตำมือ บ้านร่วมใจ ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาการยกระดับชีวิตประชาชนในพื้นที่ ให้มีความเข้มแข็งของคนในชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
กลุ่มเครื่องแกงตำมือ วิสาหกิจชุมชน บ้านร่วมใจ ขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 จากการรวมกลุ่มของคนในชุมชน ที่ว่างเว้นจากการทำสวนยางพารา รวมตัวกันผลิตเครื่องแกงตำมือจำหน่าย สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว
แต่เดิมนั้นใช้ศาลา ประชาคมประจำหมู่บ้านเป็นสถานที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องแกง แต่เมื่อเข้าฤดูฝน จะประสบกับปัญหาน้ำท่วมอาคารเป็นประจำทุกปี
หน่วยทหารในพื้นที่ ของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้สนับสนุนงบประมาณและกำลังพล จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ในการก่อสร้าง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้การดำเนินงานของกลุ่มทำเครื่องแกง สามารถดำเนินต่อไปเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
error: Content is protected !!