วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“บิ๊กป้อม “เข้าทำเนียบฯ ถกคกก. อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์/เมืองเก่า

“บิ๊กป้อม “เข้าทำเนียบฯ
ถกคกก. อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์/เมืองเก่า
เห็นชอบแผนพัฒนา “ตึกโดม ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ “ ที่ ทรุดเอียง
และ แผนแม่บท อนุรักษ์”เมืองเก่าปัตตานี”
แถม อนุมัติยกเว้นภาษี ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างแหล่งมรดกฯ
.
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เข้าร่วมประชุม ที่ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบ มติ ครม.เห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และแนวทางการอนุรักษ์พัฒนา เมืองเก่าอุทัยธานี,เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา เมื่อ 27 เม.ย.64 โดยให้ ทส. ,มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการทำงานร่วมกัน พร้อมสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบจากการกำหนดเขตพื้นที่เมืองเก่า อย่างทั่วถึง
จากนั้น ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบเรื่องสำคัญ ได้แก่โครงการพัฒนา ตึกโดม มธ. ท่าพระจันทร์ ซึ่งเดิมอาคารมีสภาพทรุดเอียง และทรุดโทรม สมควรบูรณะให้กลับมามีความสง่างาม และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญของบ้านเมือง  พร้อมทั้งให้สามารถใช้ประโยชน์สาธารณะ ได้อย่างกว้างขวาง
และเห็นชอบแผนแม่บท และผังแม่บทการอนุรักษ์ และพัฒนาบริเวณ เมืองเก่าปัตตานี โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ “เมืองเก่าปัตตานี ศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ที่สำคัญของภาคใต้”
รวมทั้งได้เห็นชอบ ยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับ เจ้าของอาคารและที่ดิน ซึ่งเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับเจ้าของที่ดินและอาคาร ในพื้นที่เขตเมืองเก่า และกรุงรัตนโกสินทร์
พล.อ.ประวิตร ยังได้เน้นย้ำให้ ทส.,มท.,กทม.,กรมศิลปากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว และนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งให้กรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ได้สืบสานมรดกทางศิลปะ และวัฒนธรรม อันทรงคุณค่า เพื่อให้คนไทยมีความภาคภูมิใจ และเก็บไว้ให้ลูกหลานไทย สืบไป
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป
error: Content is protected !!