วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

“บิ๊กป้อมสั่งยกระดับการพัฒนา “กว๊านพะเยา -เวียงหนองหล่ม” ฟื้นฟู”บึงบอระเพ็ด”เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ประมงพื้นบ้าน เกษตรกรรม แหล่งท่องเที่ยว

“บิ๊กป้อม-อ.แหม่ม”
ร่วมวงประชุม ที่ทำเนียบฯ
สั่งยกระดับการพัฒนา “กว๊านพะเยา -เวียงหนองหล่ม”
ฟื้นฟู”บึงบอระเพ็ด”เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ประมงพื้นบ้าน เกษตรกรรม แหล่งท่องเที่ยว
กำชับเร่งกำจัดผักตบชวา วัชพืช
และใช้งบฯ ประหยัด และคุ้มค่า
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม ที่ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯเปิดเผยว่า ที่ประชุม ได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน การพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ บึงสีไฟ จ.พิจิตร,หนองหาร จ.สกลนคร และบึงราชนก จ.พิษณุโลก ซึ่งมีเป้าหมายหลัก เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ สำหรับการอุปโภคบริโภค การประมงพื้นบ้าน เกษตรกรรม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ตลอดจนเป็นพื้นที่สันทนาการ และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจระดับท้องถิ่น มีการจัดทำโครงการภายใต้นโยบาย กนช. ซึ่งมีความคืบหน้าและความต่อเนื่อง อย่างน่าพอใจ
หลังจากนั้นที่ประชุม ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ ให้มีการทบทวนแผนพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ เพื่อรองรับการปรับเขตพื้นที่ให้เหมาะสม กับมาตรการ “ให้ หวง ห้าม” เช่นผลกระทบต่อการกำหนดแนวคลองดักตะกอน เป็นต้น
นอกจากนั้นยังได้เห็นชอบให้ยกระดับ การพัฒนา กว๊านพะเยา จ.พะเยา และเวียงหนองหล่ม จ.เชียงราย ให้เป็นโครงการสำคัญ และให้เร่งจัดทำ แผนปฏิบัติการภายใต้กรอบแผนพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู กว๊านพะเยา และเวียงหนองหล่ม ตามลำดับ
พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องเร่งรัดการดำเนินแผนงาน/โครงการ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว และนำไปสู่การปฏิบัติ ให้เป็นรูปธรรม เน้นสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน/เกษตรกรในพื้นที่ อย่างทั่วถึง และเห็นประโยชน์ร่วมกัน
สำหรับการบริหารงบประมาณ จะต้องโปร่งใส ประหยัด และคุ้มค่า
ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวย้ำว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาน้ำอย่างจริงจัง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และ เกษตรกร ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!