วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

ทหารขายแดนใต้ เรียนรู้ ปลูกดอกดาวเรือง

12 พ.ค. 2021
440
ทหารขายแดนใต้
เรียนรู้ ปลูกดอกดาวเรือง
ใน ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
แม่ลาน ปัตตานี
เตรียม สอนชาวบ้าน มีอาชีพ
รายได้ดี ดอกละ1-2 บาท
.
พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผอ.ศปพร.) ผู้การหมู พร้อมด้วย พันเอก อิศรา จันทะกระยอม ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 153 /หัวหน้าคณะทำงานที่ 2 ลงพื้นเข้าตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านลุตง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ของสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดปัตตานี เพื่อศึกษา เรียนรู้ พร้อมทั้งบูรณาการ “การปลูกดาวเรือง ไม้ตัดดอกเศรษฐกิจ “ เพื่อจะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนา ต่อยอด มาปรับใช้ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ควบคู่กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สมาชิกฟาร์มฯ มีรายได้ จนสามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้
พลตรีไพศาล ยัง ได้เยี่ยมชมกิจการภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านลุตง แปลงผักปลอดสารพิษ และ แปลงดอกดาวเรือง
และหาข้อมูล ความต้องการของตลาดในการรับซื้อ ดอกดาวเรือง ไม้ตัดดอกเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบัน ดอกดาวขายได้ใน ราคา 1-2 บาท/ต่อดอก สามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกฟาร์มบ้านลุตง 30,000 ต่อเดือน
เพื่อส่งเสริม และผลักดันให้สมาชิกฟาร์มตัวอย่างฟาร์มในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และประชาชนในพื้นที่ ปลูกดาวเรือง ไม้ตัดดอกเศรษฐกิจ เพื่อเป็นช่องทางการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับสมาชิกฟาร์มฯ และพี่น้องประชาชน ก่อเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง จนสามารถพึ่งพาตนเองได้
ดาวเรือง ราคาไม่ตก ขายได้ตลอดทั้งปี เป็นพืชอายุสั้น ใช้เวลา 45 วัน ก็ตัดขายได้ และสามารถยืนต้นออกดอกให้ตัดได้นานประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นจึงตัดทิ้ง พักดิน ปรับปรุงดินแล้วปลูกรุ่นใหม่
โดยตลาดรับซื้อดอกดาวเรืองได้ตลอดทั้งปี แต่ราคาของดอกดาวเรืองจะขึ้นอยู่กับฤดูหรือช่วงเวลานั้นๆ ตามกลไกของการตลาด แม้ว่าราคาตลาดของดอกดาวเรืองจะไม่แน่นอน ก็ยังถือว่าจำหน่ายได้ราคาดี อยู่ที่ดอกละ 1 บาท ถึง 2 บาท หรือบางช่วงอยู่ที่ราคาดอกละ 50 สตางค์
error: Content is protected !!