วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

“ครม.บิ๊กตู่” อนุมัติ ขยายระยะเวลา บังคับใช้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ออกไปอีก 1 ปี

“ครม.บิ๊กตู่” อนุมัติ
ขยายระยะเวลา
บังคับใช้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
ออกไปอีก 1 ปี
ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564
จนถึง 31 พฤษภาคม 2565
.
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. ….
โดยสาระสำคัญ คือ ขยายระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ออกไป 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อช่วยเหลือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยงานและกิจการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายระลอกตั้งแต่ 2563- ปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ การประกอบธุรกิจของภาคเอกชนและการดำเนินกิจกรรมของประชาชน ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องหยุดให้บริการหรือเลิกการจ้างงาน รวมทั้งความไม่สะดวกต่างๆในการดำเนินชีวิตประจำวันต่างๆ
ดังนั้น ตัวแทนกลุ่มสมาคมและภาคธุรกิจต่างๆ จึงได้มีหนังสือถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขอให้เสนอขยายกำหนดเวลาเลื่อนการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออกไปก่อน เพราะหากมีการบังคับใช้ในขณะที่หน่วยงานของรัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปยังไม่มีความพร้อม อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดตามกฎหมายฉบับนี้ และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
ประกอบกับยังไม่มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการออกประกาศหรือระเบียบเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตามกระทรวง ดศ. ได้จัดทำกฎหมายลำดับรองดังกล่าวแล้ว โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า ""ครม.บิ๊กตู่" อนุมัติ ขยายระยะเวลา บังคับใช้พ.ร.บ.คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ออกไปอีก 1ปี"
error: Content is protected !!