วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

“ผบ.ทอ.”ตรวจความพร้อม หน่วยบริการตรวจหาCOVID-19 ที่ สนามกีฬาธูปะเตมีย์

“ผบ.ทอ.”ตรวจความพร้อม
หน่วยบริการตรวจหาCOVID-19
ที่ สนามกีฬาธูปะเตมีย์
เปิดตรวจให้ประชาชน 1-15 พค.นี้
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจความพร้อมของหน่วยบริการตรวจการติดเชื้อCOVID-19 ที่ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
กองทัพอากาศ จึงร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งหน่วยบริการตรวจการติดเชื้อCOVID-19 พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับการให้บริการประชาชนและข้าราชการทหารอากาศที่มารับบริการ
สำหรับหน่วยบริการตรวจการติดเชื้อCOVID-19 นั้น กำหนดเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 1-15พฤษภาคม 2564 สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) วันละ 1,000 คน
โดยมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้
– การให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไป เปิดให้บริการระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา
– การให้บริการสำหรับข้าราชการทหารอากาศ เปิดให้บริการระหว่างเวลา ๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ กองทัพอากาศ พร้อมที่จะใช้ขีดความสามารถของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยี สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 และสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติสุข
error: Content is protected !!