วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“บิ๊กตู่” ใช้อำนาจ พรก.ฉุกเฉิน พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน -พรบ.รับราชการทหาร สั่งทหารเกณฑ์ ผลัด1/2564 งดเดินทางมารายงานตัว

“บิ๊กตู่” ใช้อำนาจ พรก.ฉุกเฉิน
พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน -พรบ.รับราชการทหาร
สั่งทหารเกณฑ์ ผลัด1/2564 งดเดินทางมารายงานตัว
1,3พค.นี้ โดยไม่ถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาตามนัด
ให้มารายงานตัว 1.3 กค.2564
ชี้ เพราะ ทหารเกณฑ์ เป็น ช่วงอายุที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
การฝึกทหารใหม่ ที่ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใกล้ชิด เสี่ยงต่อการแพรโรค
.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามใน ข้อกำหนด ตามพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ออกประกาศ ข้อกำหนด ฉบับที่ 21 ว่า
ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นั้น
โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการรายงานตัวเข้ารับราชการของทหารกองประจำการที่จะเข้าประจำการ และรับการฝึกทหารใหม่ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่มีช่วงอายุที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและการฝึกทหารใหม่
มีลักษณะของการที่ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใกล้ชิดซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพรโรค
เพื่อป้องกัน และระงับยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉินนี้มิให้แพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา ๑๑11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
นายกรัฐมนตรี จึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการและทหารกองเกินที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
การงดเดินทางเพื่อรายงานตัวเข้ารับราชการของทหารกองประจำการเพื่อมิให้มีการรวมกลุ่มกัน
โดยให้ทหารกองเกินที่ได้รับหมายนัดของนายอำเภอซึ่งกำหนดให้เดินทางมารายงานตัวที่อำเภอตามภูมิลำเนาทหาร เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
และทหารกองเกินที่ได้รับใบรับรองผลการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษประจำปี 2564(ผนวก ข) ซึ่งกำหนดให้เดินทาง มารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 แล้วแต่กรณี งดการเดินทางเพื่อรายงานตัวในวันดังกล่าว โดยไม่ถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาตามนัด
สำหรับวันเวลาในการเข้ารับราชการของทหรกองประจำการที่ได้รับหมายนัดเข้ารับ
ราชการทหารของนายอำเภอ และทหารกองประจำการที่ได้รับใบรับรองผลการคัดเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ กำหนดใหม่ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหาร
กองประจำการในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หรือให้เป็นไปในตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
โดยแจ้งให้นายอำเภอออกหมายนัดใหม่ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ส่วนทหารกองประจำการที่ได้รับใบรับรองผลการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ
ให้เป็นไปตามประกาศของกองทัพบก
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 28
เมษายน พ.ศ. 2564
….
ประเภท ตอนพิเศษ ง
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๑)
error: Content is protected !!