วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“ทหารพัฒนา ภาค4” สนับสนุน กอ.รมน.ภาค4 เข้าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

27 เม.ย. 2021
51

“ทหารพัฒนา ภาค4”

สนับสนุน กอ.รมน.ภาค4
เข้าขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
ให้ “ศูนย์บำบัดยาเสพติด บ้านอุ่นไอรัก”
ยะหริ่ง ปัตตานี
แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ
ถือเป็นการบูรณาการงานความมั่นคง ร่วมแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ
“เสธ.เวฟ” พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจการดำเนินการ ในการสนับสนุน พื้นที่ศูนย์บำบัดยาเสพติดบ้านอุ่นไอรัก บ้านปาโฮะแฮ หมู่ที่ 1 ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในศูนย์อุ่นไอรัก และส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน ของกลุ่มของคนที่มีความหลากหลายทางด้านต่างๆ ร่วมกันบริหารจัดการน้ำอุปโภค จากแหล่งน้ำบ่อบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี เสธ.แม็กซ์ พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีร่วมติดตามผลการดำเนินการ
สำหรับบ่อน้ำบาดาลแห่งนี้ ขุดเจาะที่ความลึก 120 เมตร สามารถผลิตน้ำได้ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีคุณภาพน้ำที่ดี สามารถนำมาอุปโภคได้ จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำในปัจจุบันในพื้นที่และบริเวณโดยรอบหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การสนับสนุนการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ตามการร้องขอของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค4 ตามนโยบาย พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่เน้นย้ำ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บูรณาการงาน ด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ
error: Content is protected !!