เคอร์ฟิว ทบ.!!

ทบ. ออกวิทยุ ด่วน
สั่ง เคอร์ฟิว หน่วยทหาร-บ้านพัก
ห้ามเข้า-ออก ตี5-3ทุ่ม
ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด
ให้ยกระดับ มาตรการในหน่วย -บ้านพักราชการ ควบคุมให้สูงขึ้น-ไม่น้อยกว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ
ให้ส่งเอกสารราชการ ทางช่องทางE-mail และ LINE หลีกเลี่ยงส่งเอกสารฯ ด้วย”พลนำสาร”
ห้ามเลี้ยงสังสรรค์ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารร่วมกับเพื่อนบ้าน 
ขณะที้ บก.ทบ. เหงา เน้นWork from Home
หลังจากที่ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.สั่งการให้ กำลังพลWork from home ตามนโยบายรัฐบาล แล้ว แต่ยังมีกำลังะลและครอบครัว ติดเชื้อ โควิดฯ
.
มีรายงานว่า พลโท มานัสชัย ศรีประจันทร์ เจ้ากรมกำลังพล ทบ. ได้สั่งให้ออกหนังสือวิทยุราชการทหาร. ด่วนที่สุด
อ้างถึง วิทยุราชการทหาร ที่ กห ㆍ๔๐๑/๔๖๐ ลง 11เม.ย. 2564 และ วิทยุราชการทหาร กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ㆍ๔๐๑/๕๖๙ ลง 19เม.ย. 2564
ตามอ้างถึง ให้ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (นขต.ทบ.) และหน่วยรอง รวมถึงบ้านพักของทางราชการ จำกัด ทางเข้า – ออก ให้เหลือ 1 ช่องทางหรือให้น้อยที่สุด และให้มีการตรวจคัดกรองบุคคลที่ผ่านเข้า – ออก
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดเวลาในการเข้า – ออก ในระหว่างเวลา0500-2200 น.
ตลอดจนห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารร่วมกันระหว่างเพื่อนบ้าน และกิจกรรมที่มี
การรวมกลุ่มซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เนื่องจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูง มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ภายในหน่วยทหาร และบ้านพักของทางราชการ ที่มีกำลังพล ทบ. และครอบครัวติดเชื้อฯ เพิ่มมากขึ้น จึงมีดำริให้ นขต.ทบ.
และหน่วยรอง เน้นย้ำการปฏิบัติตนของกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ และหน่วยทหารเพิ่มเติม ดังนี้
เปลี่ยนแปลงห้วงเวลาในการเข้า – ออก หน่วยทหารและบ้านพักของทางราชการ
จากเดิม จาก0500-2200 น. เป็น 0500-2100 น.
และหากผู้ว่าราชการจังหวัดใด ประกาศมาตรการควบคุมโรคฯที่เข้มชันขึ้น ให้ผู้บังคับหน่วย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนั้น พิจารณายกระดับมาตรการต่าง ๆ ของหน่วย และบ้านพักของทางราชการ เพื่อควบคุมให้สูงขึ้นไม่น้อยกว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ ประกาศ
การเดินทางออกนอกพื้นที่ ก.ท. หรือ จังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง (เว้นการ
เดินทางระหว่างพื้นที่ ก.ท. และปริมณฑล ให้กระทำได้เฉพาะกรณีการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งเท่านั้น เช่น การเดินทางไปราชการ การสับเปลี่ยนกำลังของหน่วย
หากไม่มีคำสั่ง ให้กำลังพลทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ในที่ตั้งปกติ ยกเว้นการลากิจที่จำเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน ให้รายงานขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจโดยตรง
เท่านั้น
การนำส่งเอกสารทางราชการ ให้พิจารณาใช้การจัดส่งฯ ผ่านช่องทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือทางแอปพลิเคชัน เช่น ไลน์ (LINE) ระหว่างเจ้าหน้าที่ให้มากที่สุด และหลีกเลี่ยงการส่งเอกสารฯ ด้วยวิธีพลนำสาร
ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วย จะต้องกำกับดูแลการนำส่งฯ มิให้มีการรั่วไหล ของเอกสารฯ โดยเด็ดขาด
ให้หน่วยยึดถือปฏิบัติตามข้อ 2 อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งหาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ คลี่คลาย และสามารถผ่อนปรนข้อห้ามการปฏิบัติดังกล่าวได้เมื่อใด จะแจ้ง ให้ทราบในโอกาสแรก
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
error: Content is protected !!