วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กตู่” ถก สภากลาโหม เห็นชอบ แผนแม่บทพัฒนากิจการกำลังพลสำรองของ กห. 2560 – 2565 ขยายจากเดิม 1 ปี

“บิ๊กตู่” ถก สภากลาโหม
เห็นชอบ แผนแม่บทพัฒนากิจการกำลังพลสำรองของ กห. 2560 – 2565
ขยายจากเดิม 1 ปี
ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ-ความมั่นคง -ผนึกกำลังป้องกันประเทศ -ป้องกันเชิงรุก
สั่งใช้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิรูปกองทัพ
.
พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ประชุมสภากลาโหม ออนไลน์ เห็นชอบ แผนแม่บทการพัฒนากิจการกำลังพลสำรองของ กห. 2560 – 2565
โดย ขยายระยะเวลาของแผนแม่บทการพัฒนากิจการกำลังพลสำรองของ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2560-2564 ออกไปอีก 1 ปี ( พ.ศ.2565 )
และแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างแผนแม่บทการพัฒนากิจการกำลังพลสำรองของ กห. ในระยะเวลาต่อไป ( พ.ศ.2566-
2570) เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทฉบับนี้ กำหนดเป็นแนวทางการบริหารและพัฒนากิจการกำลังสำรอง ของชาติ เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศ ตามแนวคิดทาง ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ทั้ง 3 ด้าน คือ
การสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคง การผนึกกำลังป้องกันประเทศ และการป้องกันเชิงรุก
ส่วนเรื่อง การปฏิรูปกองทัพ นั้น ให้เร่งใน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกำชับให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ให้ความสำคัญกับการพัฒนางาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหารที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยให้ติดตามเร่งขับเคลื่อนการ ปฏิรูปกองทัพ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภัย คุกคามด้านความมั่นคง
ทั้งนี้ ให้แสวงความร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอก กห.และต่างประเทศ นาสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสองทางมากขึ้น คือ ทั้งด้านความ มั่นคงและการประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะให้นำเทคโนโลยี มาปรับใช้กับระบบบริหาร จัดการให้มากขึ้น ควบคู่กับเร่งพัฒนาบุคลากรด้านทักษะด้านดิจิทัล เพื่อรองรับการบริหาร จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้านความมั่นคงและการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการของ กองทัพในอนาคตและรองรับการปรับลดกำลังพลและโครงสร้างกองทัพ ที่มีขนาดเหมาะสมและ คล่องตัว กับการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!