วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

“ลุงป้อม” ยิ้มแย้ม!! ประชุม กก.พัฒนาฝีมือ แรงงาน กับ”สุชาติ-นฤมล”

“ลุงป้อม” ยิ้มแย้ม!!
ประชุม กก.พัฒนาฝีมือ แรงงาน
กับ”สุชาติ-นฤมล”
สั่ง ยกระดับฝีมือแรงงาน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย
เห็นชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟู ทั่วประเทศ
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 3/2564
โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และ ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน เข้าร่วมประชุม ที่ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
ที่ประชุม ได้รับทราบความคืบหน้า การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve ปี2564-2570
โดย กระทรวงแรงงาน.ได้ทำการรวบรวมแผน/โครงการด้านการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมฯ จากหน่วยงานหลักของภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 174 โครงการ มีจำนวนผู้ที่จะได้รับการพัฒนา 891,207 คน
ซึ่งมีแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนที่สำคัญ ได้แก่ การนำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และมาตรฐานอาชีพ เชื่อมโยงสู่ระบบการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและกำลังแรงงาน มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และรับทราบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการ รองรับการประกอบอาชีพ (2564-2570) 69 โครงการ มีเป้าหมายรวม 186,613 คน
พร้อมทั้งรับทราบความคืบหน้า การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามมาตราการ “สร้าง ยก ให้” ช่วยแรงงานไทย ช่วยชาติ โดยมีเป้าหมายรวม 130,000 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณา
จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 ตามนโยบายของรัฐบาล
โดยให้มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน ของทุกภาคส่วนในแต่ละจังหวัด อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และนโยบายการขับเคลื่อนไปด้วยกัน
พล.อ.ประวิตร ยังได้กำชับให้ ก.แรงงาน เร่งขับเคลื่อนแผนงาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้ความสำคัญเร่งด่วน ต่อการส่งเสริมทักษะฝีมือ คนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
โดยให้ประสานงานกับ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ(พม. ) เพื่อรองรับการประกอบอาชีพ อย่างจริงจัง และทั่วถึง พร้อมขอให้ มท.,จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!