วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

“แม่ทัพภาค4” เยี่ยม TTC Tactical Training Center

20 เม.ย. 2021
348
“แม่ทัพภาค4” เยี่ยม TTC
Tactical Training Center
เปิดการฝึก
ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์
ให้ เข้มแข็ง
พร้อมปฏิบัติการเชิงรุก
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เปิดการฝึกหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ รุ่นที่ 1/ 2564 ที่ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ค่ายมหาจักรีสิรินธร ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่า ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ถือเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการเพิ่อประสิทธิภาพให้กับชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ จึงจัดให้มีการฝึกขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพิ่มขีดความสามารถ และความเข้มแข็งให้กับผู้เข้ารับการฝึกทุกนาย
ทั้งนี้ เมื่อจบไปเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างแท้จริง
และจากสถานการณ์ในปัจจุบัน
ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ทำหน้าที่ควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแล้ว
ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ จะทำหน้าที่ตรึงหน้าแนวชายแดนทุกตารางนิ้ว เฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน พร้อมทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้ต่อพี่น้องประชาชนในภาพรวม ให้สามารถควบคุม สกัดกั้นการลักลอบเข้าประเทศ ที่จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส covid-19 เข้ามาในประเทศ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!