วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

ครม. อนุมัติ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ2565 3.1 ล้านล้านบาท แล้ว

ครม. อนุมัติ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ2565
3.1 ล้านล้านบาท แล้ว
เผย ลดลงจากปี 2564
1.85 แสนล้านบาท 5.66%
ชี้ ผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา 77 รัฐธรรมนูญแล้ว
กฤษฎีกาตรวจแล้ว
เผย timeline เข้าสภาฯวาระแรก
26-27 พ.ค. 2564 นี้
วาระที่2-3 ใน 11-13 ส.ค. 2564
และเข้าสู่วุฒิสภา 23-24 ส.ค. 2564
คาดทูลเกล้าฯ7 กย.2564
.
นางสาว ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 20 เม.ย. 2564 ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ
ซึ่งก่อนเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ต่อ ครม. ในครั้งนี้ ได้ผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 24มี.ค.-7 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา และได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
.
สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้สำนักงบประมาณจำได้จัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเอกสารประกอบงบประมาณ เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบอีกครั้งในวันที่ 11 พ.ค. 2564 และเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
.
ทั้งนี้ ตามปฏิทินงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร์จะพิจาจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ในวาระที่1 ในวันที่ 26-27 พ.ค. 2564
วาระที่2-3 ในวันที่ 11-13 ส.ค. 2564 และเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในวันที่ 23-24 ส.ค. 2564
จากนั้นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะนำร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นทูลเกล้าฯ ในวันที่ 7 ก.ย. 2564 ต่อไป
.
สำหรับวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวงเงินจำนวน 3.1 ล้านล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 ที่ 1.85 แสนล้านบาท หรือลดลง 5.66% โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประกอบด้วย รายจ่ายประจำ 2.36 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 76.15% ของวงเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน 6.24 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 20.14%
รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 1 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.22% รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย 2.49 หมื่นล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 0.81% และรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 596.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 0.02%
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และข้อความพูดว่า "ครม ผ่านร่า พรบ. งบฯ 2565 3.1 ล้านล้านบาท"
error: Content is protected !!