“บิ๊กบี้” ลงนาม ประกาศ ทบ. 129 นายพล ทบ. เค้าท์ดาวน์ เกษียณ 1ต.ค.นี้

“บิ๊กบี้” ลงนาม ประกาศ ทบ.
129 นายพล ทบ.
เค้าท์ดาวน์ เกษียณ 1ต.ค.นี้
25 พลเอก 30 พลโท 74 พลตรี
4 เสือ ทบ. เกษียณ เรียบ
เหลือ บิ๊กบี้-เสธ.หน่อย
“จันทร์พิมพ์ ทีมตึกไทยฯ-รัตน์ใจ ยืนยาว”
อำลา กองทัพ
.
..
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ลงนามในประกาศ เรื่อง รายช่ือนายทหารสัญญาบัตร ชั้นนายพลท่ีเกษียณอายุใน 1ตุลาคม 2564
เนื่องจากส้ินปีงบประมาณ 2564 จะมีนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายพลท่ีมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามนัยแห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 19 จึงประกาศรายช่ือ ข้าราชการทหารท่ี เป็นผู้ท่ีมีอายุครบ 60ปีบริบูรณ์ และจะพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน 1 ตุลาคม2564 เป็นต้นไป
ในระดับ 6 เสือ ทบ. เช่น พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ รองผบ.ทบ. พล.อ. ธเนศ กาลพฤกษ์ ประธานที่ปรึกษาทบ. พล.อ. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ. พล.อ. ธรรมนูญ วิถี ผช.ผบ.ทบ. เกษียณ จึงยังคงมี พลเอกณรงค์พันธ์ ผบ.ทบ. ที่ยังมีอายุราชการถึง ตค.2566 และ พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เสธ.ทบ. ที่เกษียณ ตค.2565 ที่คาดว่า จะได้ขยับข้ามฟาก ไปเป็น ปลัดกลาโหม ในโผ ตค.นี้
ส่วนที่เกษียณ ยัง พล.อ. ธัญญา เกียรติสาร พล.อ. ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ พล.อ. พัลลภ เฟื่องฟู พล.อ. วัชรปาณี มณีวรรณ พล.อ. ชัชวาลย์ วรรณสุทธิ์ พล.อ. ชัยมนตรี โพธิ์ทอง พล.อ. เชษฐา ตรงดี พล.อ. ณรงค์ สบายพร พล.อ. ทรงธรรม สิทธิพงษ์ พล.อ. ธัญญพรหม อัศวจินดา พล.อ. นิมิตร์ สะโมทาน พล.อ. บรรพต พูลเพียร พล.อ. พรชัย อินทนู พล.อ. วัชระ พิทยานรเศรษฐ พล.อ. วาสิฏฐ์ มณีโชติ พล.อ. สัญชัย รุ่งศรีทอง พล.อ. สุรชาติ จิตต์แจ้ง พล.อ. สุรพล ตาปนานนท์ พล.อ. อดิศรย์ โครพ พล.อ. อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ พล.อ. อรรถพร ทองธิราช พล.ท. เกรียงชัย สุวรรณทัต
นอกจากนี้ มี “เจ๊หนิ่ม”พล.ต.หญิง จันทร์พิมพ์
สิชฌนุกฤษฏ์ ทีมตึกไทยคู่ฟ้า ของ พลเอกประยุทธ์ รวมทั้ง พล.ต.หญิง รัตน์ใจ ยืนยาว อดีต นักวิ่งทีมชาติไทย ก็เกษียณราชการ
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ชุดเครื่องแบบทหาร, กลางแจ้ง และข้อความ
error: Content is protected !!