วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

กอ.รมน. Work from Home จัด1/ 4 ผลัด ทำงานที่หน่วย ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด

20 เม.ย. 2021
93
“เสธ.หน่อย” สั่งทุกคนระมัดระวังตัว
ยึด มาตรการ D-M-H-T-T + A: Application ไทยชนะ-หมอชนะ
เดินหน้า คุมการปิดสถานบันเทิง -ดูแลชายแดน-หนุนตั้ง รพ.สนาม
เสธ.หน่อย” พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เสนาธิการทหารบก /เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ครั้งที่ 4/2564 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค 1-4 เข้าร่วมประชุมฯ ที่ อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.
พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกอ.รมน.กล่าวว่า เลขาฯกอ.รมน.ได้สั่งการให้ นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) จัดบุคลากรปฏิบัติงาน ณ พื้นที่พักอาศัย (Work From Home)
โดยให้มีการปฏิบัติงานของบุคลากร กอ.รมน. สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ศบค.
โดยให้กำลังพลหมุนเวียนบุคลากร มาปฏิบัติงานที่ตั้งปกติของหน่วยจำนวน 1ใน 4 ตั้งแต่ เมื่อ16 เม.ย.2564 เป็นต้นมา
โดยให้คำนึงถึง ภารกิจลักษณะงาน ประสิทธิภาพของการทำงาน และจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในส่วนรวม
สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย จะมีการแสดงตนต่อผู้บังคับบัญชาผ่านระบบ Social Network ที่หน่วยพิจารณาตามความเหมาะสม ในเวลา 0930น. และ 1300 น. ของทุกวันที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย
กรณีที่มีการประชุมเป็นทางการจะประชุมผ่านระบบ Video Teleconference และสามารถดำรงการติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา
และ ห้ามไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัดในห้วงที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย โดยไม่ได้รับอนุญาต จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้
นอกจากนึ้ ศูนย์อำนวยการ รักษาความมั่นคงภายใน (ศรมน.) ได้ใช้ช่องทางของ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด สร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมกับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสามารถแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ ลดอาการป่วยรุนแรง และเสียชีวิตจากโรคโควิด-19
รวมทั้งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ดังนี้
1.การบริหารสถานการณ์ในห้วงปัจจุบันมุ่งเน้น 3 มาตรการหลักคือ การฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้
มาตรการปิดสถานบันเทิง ตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 19 และการ (Work From Home) รวมทั้งจัดให้มีการเรียนการสอบแบบออนไลน์ หรือจัดการประชุมทางไกลแบบมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเตียงในการรับรองผู้ป่วยอย่างเพียงพอ ทั้งในส่วนของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม
2. ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดภายในประเทศ และเฝ้าระวังเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ และเน้นย้ำมาตรการด้านสาธารณสุขที่เน้นการคัดกรองเชิงรุก เพื่อจำกัดวง และลดการแพร่กระจายของโรค ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างทั่วถึง เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และการฉีดวัคซีน ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดความรุนแรงของโรค
3.ในส่วนของมาตรการป้องกันทางสังคม เน้นการลดกิจกรรมชุมนุมสังสรรค์,หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด,ติดตามผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และมาตรการป้องกันส่วนบุคคล ยังคงเข้มงวดตามมาตรการ D-M-H-T-T และ เพิ่ม A คือ Application ไทยชนะและหมอชนะ
4 ตรวจสอบและสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง และยังคงให้ติดตามและ เฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศที่มีพื้นที่ติดกับชายแดน
5.ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนบังคับใช้มาตรการที่ ศบค. กำหนดอย่างเข้มงวด และพิจารณา ปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ และขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงแนวทางการบริหารสถานการณ์ของรัฐบาลต่อไป
ก่อนปิดการประชุม พล.อ.วรเกียรติ เน้นย้ำให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังตัวมากขึ้น โดยในส่วน กอ.รมน. ใช้มาตรการลดกำลังพลเหลือ 1 ใน4สำหรับการปฏิบัติงานในหน่วย
ทุกคนมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้จากการพบปะ และทำกิจกรรมต่างๆ จึงขอให้ข้าราชการที่สงสัยว่าตนเองเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไปตรวจ หากได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อ ขอให้แจ้งให้หัวหน้าฝ่ายทราบเพื่อบริหารจัดการต่อไป
ในส่วนของ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ขอให้ดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สสจ.จังหวัด อย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องของการเข้าตรวจสถานบริการต่างๆ และการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งกองทัพบกให้การสนับสนุนอยู่ ขอให้ทุกหน่วยประสานการปฏิบัติร่วมกัน
และ ขอให้หน่วยที่เกี่ยงข้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการนำเชื้อโควิด-19 เข้ามาระบาดในประเทศ ขอให้ทุกหน่วยร่วมมือกัน เพิ่มมาตรการป้องกันอย่างสูงสุด จนกว่าจะพ้น 14 วัน ว่าผลจะเป็นอย่างไรต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังนั่ง
error: Content is protected !!