วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพเกรียง” พบปะพี่น้องไทยพุทธ ส่งเสริมวัฒนธรรมควบคู่กับการรับรู้ ป้องกันตนเองจากโควิด 19

พลโทเกรียงไกรศรีรักษ์แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางพบปะเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธ และสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมวิถีไทย

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางไปยังวัดตานีนรสโมสร (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมนมัสการพระสิริจริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร/เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี นำข้อเสนอแนะ และข้อห่วงใยฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธที่ได้เดินทางมาทำบุญ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและการป้องกันตนเอง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 พร้อมยินดีในการมีส่วนร่วม พัฒนา ดูแลทำนุบำรุงพุทธศาสนา อันเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม นอกเหนือจากภารกิจตามนโยบาย เพื่อให้เกิดการรับรู้ สร้างความเข้าใจ เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางไปยังวัดช้างให้  อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พบปะพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม. ประจำวัด ในการปฏิบัติตนช่วงเทศกาล เนื่องจากมีพี่น้องไทยพุทธได้เดินทางมาทำบุญสรงน้ำพระ ขอพร เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการเดินทางเข้ามาของพี่น้องประชาชนจากต่างจังหวัด ซึ่งอาจจะมีการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ตลอดจนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่แก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงได้ขอความร่วมมือในการเพิ่มมาตรการระวังป้องกัน คัดกรองบุคคลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

error: Content is protected !!