วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

“แอร์บูล” ฮึ่ม!! ย้ำกฏเหล็กทอ.รับศึกโควิดฯ#3

“แอร์บูล” ฮึ่ม!!
ย้ำกฏเหล็กทอ.รับศึกโควิดฯ#3
ห้ามไปต่างประเทศ ทุกกรณี-งดจัดงานเลี้ยง-ห้ามไปพื้นที่เสี่ยง-ให้WFH -ฝึกในที่ตั้ง แทน
คาดโทษ ลูกทัพฟ้า
ผิดวินัยทหาร
จะถูกลงโทษ -ลงทัณฑ์ขั้นสูงสุด
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ออกมาตรการและแนวทางปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กำลังพลทุกหน่วยปฏิบัติ
-ให้ทุกหน่วยจัดกำลังเป็นชุดสลับกันปฏิบัติงานภายในหน่วย ณ ที่ตั้งปกติ และปฏบัติงานที่บ้าน Work from Home
-การฝึกภาคพื้นและภาคอากาศ เพื่อดำรงขีดความสามารถการปฏิบัติการให้พิจารณาฝึกในที่ตั้งตามความเหมาะสม
-การเดินทางไปราชการให้หลีกเลี่ยงและใช้ระบบ VTC ในการประชุมแทน
-การเดินทางไปต่างประเทศ ยังไม่อนุมัติ หรืออนุญาตให้เดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ราชการ ลากิจ และลาพักผ่อนประจำปี เพื่อเดินทางไปยังต่างประเทศ
-การศึกษา อบรม สัมมนา ให้กำหนดรูปแบบการดำเนินการแบบผสมผสานตามความเหมาะสมและความพร้อมของหน่วย
-ให้งดจัดเลี้ยงสังสรรค์ทุกกรณี
-การทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้จัดกลุ่มเข้ารับการทดสอบครั้งละไม่เกิน 50 คน
-การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหารรอบ 4 เดือน ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กองทัพอากาศกำหนดโดยเคร่งครัด
-ห้ามเดินทางไปจังหวัดที่เป็นพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามประกาศของทางราชการโดยเด็ดขาด
– ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่แออัด
-ให้คงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ หากพบว่ามีกำลังพลกระทำการฝ่าฝืนการปฏิบัติอันจะนำไปสู่การแพร่ระบาดให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยทหาร จะต้องถูกพิจารณาลงโทษ หรือ ลงทัณฑ์ขั้นสูงสุด
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
error: Content is protected !!