“ผบ.ทอ.”มอบโล่ “น้องแจน”ภัทรพร โชคสมงาม นักเรียนพยาบาลทอ. จบเกาหลี

“ผบ.ทอ.”มอบโล่
“น้องแจน”ภัทรพร โชคสมงาม
นักเรียนพยาบาลทอ. จบเกาหลี แถมได้รางวัล
“แอร์บูล” สุดภาคภูมิใจ!!
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม
ซึ่งเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศคนแรก ที่ได้รับทุนการศึกษา และสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จาก วิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี และสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพพยาบาล สภาการพยาบาล สาธารณรัฐเกาหลี
ซึ่งขณะกำลังศึกษา นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล “รางวัลนักเรียนเกียรติยศ” โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีความเสียสละ ความเป็นผู้นำ ความขยันหมั่นเพียร ความรักชาติ และคุณธรรมอื่น ๆ จนได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนต่างชาติคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ และรางวัล “ผู้นำแห่งอนาคต” (Future Leader Award) ที่มอบโดยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แสดงความยินดีพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ความตอนหนึ่งว่า “….ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการศึกษา ก่อให้เกิดความสำเร็จ สามารถสร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจให้กับกองทัพอากาศ ประเทศชาติ และวงศ์ตระกูล
จงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ มีจิตใจที่เมตตากรุณา โอบอ้อมอารี มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกคนด้วยความเต็มใจ อีกทั้งช่วยดำรง คุณค่าของวิชาชีพ ด้วยการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ให้มั่นคงยั่งยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!