วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

“ องคมนตรี พลากร”ลงชายแดนใต้ พบผู้นำศาสนาอิสลาม ปัตตานี-ยะลา

07 เม.ย. 2021
78
“ องคมนตรี พลากร”ลงชายแดนใต้
พบผู้นำศาสนาอิสลาม
ปัตตานี-ยะลา
เผย “ในหลวง”ทรงห่วงใยประชาชนชายแดนใตี
ทรงมีพระราชประสงค์ให้บ้านเมืองกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
พร้อมพระราชทาน กำลังใจให้กับพี่น้องมุสลิมในห้วงเดือนรอมฎอน
ให้ปฏิบัติศาสนกิจได้สำเร็จลุล่วง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
โดยเดินทางไปที่ วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล นมัสการพระรัตนตรัย ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พร้อมถวายเครื่องไทยธรรพระราชทานแด่พระสงฆ์ 9 รูป
โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)ร่วมคณะ และร่วมในพิธี
นายพลากร ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการดำเนินการที่ผ่านมาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการบูรณาการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน
นายพลากร กล่าวว่า การพัฒนาและแก้ไขพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องอาศัยการทำงานของหน่วยต่าง ๆ ควบคู่กันไป ส่วนหลัก ๆ คือ งานด้านความมั่นคง ที่ได้ให้ดำเนินการโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ (กอ.รมน.) ที่มีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 วางนโยบายคอยกำกับดูแลเพื่อให้พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย ลดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ แก้ไขภัยแทรกซ้อนต่าง ๆ
ส่วนด้านการพัฒนาก็มีศอ.บต.ที่จะต้องดำเนินการสร้างสังคมสภาวะแวดล้อมให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้พหุวัฒนธรรม ยกระดับความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ เกิดความเข้มแข็ง เร่งพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก สร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชน ให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง
และไปยังมัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา เพื่อพบปะและเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจผู้นำศาสนา ร่วมสวดดุอาร์ ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พร้อมทั้งเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของมัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา
โดยมี นายชัยสิทธิ์ พาณิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายสมบูรณ์ พรหมมณี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา ดร.สะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมอิสลามประจำจังยะลา ฮะญีนิมิง มูดอ โต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี
นายพลากร เผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระราชกระแส ถ่ายทอดความรู้สึกกับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า พระองค์ท่านทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง มีความประสงค์ให้บ้านเมืองกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
และขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องมุสลิมในห้วงเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงนี้ ให้ปฏิบัติศาสนกิจได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
error: Content is protected !!