วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

“ผบ.ทร.” สวมหมวก”รอง ผอ.ศรชล.” ประชุม “ศรชล.”

“ผบ.ทร.” สวมหมวก”รอง ผอ.ศรชล.”
ประชุม “ศรชล.”
บอร์ด อธิบดี มากันพร้อมหน้า
แจง สางปม “คอกหอย อ่าวบ้านดอน”
เตรียมส่งมอบพื้นที่บางส่วนให้กับ จ.สุราษฎร์ธานี
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 2 /2564 ที่ โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ตฯจังหวัดภูเก็ต
โดยมีคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ที่มี อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรม
เจ้าท่า อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ ร่วมประชุม
โดย มีสาระสำคัญ คือการสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลที่ยังคงมีปัญหาต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) และส่งผลกระทบด้านความมั่นคงซึ่ง ศรชล. ได้ดำเนินการเพื่อการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19)
โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยต่าง ๆ ทั้ง ศรชล.ภาคต่าง ๆ/ศรชล.จังหวัด หน่วยงานระดับจังหวัดของ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากรกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกองบังคับการตำรวจน้ำ เพื่อสนธิกำลังสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19)
ตามแนวเขตทางทะเลพื้นที่ติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน
และ การรายงานผลการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ทั้งกรณีคอกหอย อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ง ศรชล.ภาค 2 จะสามารถส่งมอบพื้นที่บางส่วนให้กับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ในวันที่ 18 เมษายน 2564 นี้
รวมถึงการรายงานสถานการณ์ ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย บริเวณปากแม่น้ำบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ เพื่อยกระดับ ศรชล. ในการเป็น ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค (มวก.ศรชล.ภาค)/การแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
และสร้างความตระหนักรู้ของ ศรชล. เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการฝึกสาธิตการปฏิบัติงานของ ศรชล. โดย ศรชล.ภาค 3 ร่วมกับ ศรชล.จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต บูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานหลักของ ศรชล.
โดยกำหนดสถานการณ์การฝึก 2 หัวข้อการฝึก ดังนี้
– การฝึกสาธิตการปฏิบัติการตรวจค้นเรือต้องสงสัยในสถานการณ์ Covid – 19
– การฝึกสาธิตในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลเพื่อให้เป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมศรชล.ภาค 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการฝึกสาธิตการปฏิบัติงานร่วมกัน บริเวณหาดไม้ขาว เช่น การฝึกสาธิตการปฏิบัติการตรวจค้นเรือต้องสงสัยในสถานการณ์ Covid – 19 และการฝึกสาธิตในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ ศรชล.
error: Content is protected !!