วันพุธ, 7 มิถุนายน 2566

ลูกเสือนาวี ลูกเสือสมุทร เดินหน้าฝึกอบรมต่อ รุ่น80

พลเรือเอก ศุภพงษ์ ศิริสนธิ นายกสโมสรลูกเสือนาวี แจ้งข่าว การเปิดรับสมัครสมาชิก สโมสรลูกเสือนาวี
เพื่อเข้ารับการอบรม ผู้กำกับลูกเสือ สมุทร ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 80
หลักสูตรลูกเสือนาวี มีทั้ง การฝึกอบรมขั้นความรู้ทั่วไป และ ขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC) และขั้นความรู้ขั้นสูงระดับผู้นำ (ATC) โดยฝึกอบรมหลักการลูกเสือ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติทางทะเล
เพื่อช่วยเหลือสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการลูกเสือ และกิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ เผยแพร่กิจการของลูกเสือสมุทรให้แพร่หลาย เสริมสร้างและพัฒนากิจการลูกเสือสมุทรให้เจริญก้าวหน้า
โดยมุ่งให้สมาชิกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่มีจิตใจเสียสละ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของลูกเสือสมุทร ส่งเสริมความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล ทั้งด้านวิชาการ การฝึกอบรม
โดยจะอบรม ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 นี้ ที่ กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ เชิงสะพานอรุณอมรินทร์
.
สอบถามรายละเอียด รที่ สโมสร​ลูกเสือ​นาวี
๐ ๒๔๗๕ ๕๔๕๘
๐ ๒๔๑๑ ๕๘๗๑
๐๘ ๑๖๖๘ ๘๙๓๖​
๐๘ ๙๔๐๘ ๕๑๙๑
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
error: Content is protected !!