วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

เกณฑ์ทหาร วันแรก!!

เกณฑ์ทหาร วันแรก!!
ทบ. แจ้ง นักศึกษาติดสอบ
แจ้งเลื่อนเกณฑ์ปีนี้
ที่สัสดีอำเภอ
21 เม.ย.-15 พ.ค.64
เพื่อรับการเกณฑ์ ปีหน้า2565
ส่วนปีนี้ ตรวจเลือกยาว 1-20 เมย. กันโควิดฯ
ตรวจเลือกทหารกองประจำการประจำปี2564 วันแรก
โดยจะทำการตรวจเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 เมษายน 2564 (เว้นวันที่ 6 เมษายน และวันที่ 12-15 เมษายน 2564)
แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีการปรับเลื่อน การเรียน การสอนและห้วงเวลาการสอบ โดยเฉพาะการจัดทดสอบวิชาสามัญในระบบการคัดเลือกกลางระหว่าง 3-4 เมษายน 2564 ส่งผลให้กำหนดวันสอบของนักศึกษาตรงกับห้วงเวลาที่นักศึกษาบางคนจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร
กองทัพบก จึงได้อำนวยความสะดวก ให้กับนักศึกษาที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัยที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกทหารตามข้อจำกัดข้างต้น
โดยขอแจ้งให้นักศึกษาที่มีวันสอบตรงกับวันที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ ให้ไปรายงานตัวและแจ้งเหตุจำเป็นสุดวิสัยต่อสัสดีอำเภอ/เขต ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต พร้อมแสดงหลักฐาน อาทิ หนังสือรับรองจากสถานศึกษา,กำหนดการสอบ,หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ( สด.35) เป็นต้น ตั้งแต่ วันที่ 21 เม.ย.- 15 พ.ค.64 และจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีถัดไป
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!