วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

512 “จ่าอากาศตรี” จาก 3 โรงเรียน ทอ.

512 “จ่าอากาศตรี”
จาก 3 โรงเรียน ทอ.
จ่าอากาศ-ช่างฝีมือทหาร -ดุริยางค์ทหารอากาศ พร้อมปฏิบัติหน้าที่
ผบ.ทอ.ติดยศให้
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ “จ่าอากาศตรี”ให้แก่ นักเรียนจ่าอากาศ, นักเรียนช่างฝีมือทหาร ในส่วนกองทัพอากาศ และ นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ที่สำเร็จการศึกษา 2563 รวม จำนวน512 นาย ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติครบถ้วน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 7 นาย
โรงเรียนจ่าอากาศ
• โล่การศึกษาดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี ศุภชัย สมหาญวงศ์ เหล่าทหารอากาศโยธิน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.87
• โล่ผู้มีลักษณะทหารดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี กฤษฎา ปู่เชียงแดง เหล่าทหารอากาศโยธิน หัวหน้านักเรียนจ่าอากาศ
• โล่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี พันทดนย์ ใจหลัก เหล่าทหารช่างอากาศ
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
• รางวัลผลการเรียนดีเด่น อันดับ 1 ได้แก่ จ่าอากาศตรี ทิชานนท์ อ่อนแสงทอง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3
3.85
• รางวัลผลการเรียนดีเด่น อันดับ 2 ได้แก่ จ่าอากาศตรี คฑาวุธ ขำทอง คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.76
• รางวัลผลการเรียนดีเด่น อันดับ ๓
3 ได้แก่ จ่าอากาศตรีหญิง พัฒน์นรี จุลศักดิ์เจริญ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.75
• รางวัลความประพฤติดีเด่น ได้แก่ จ่าอากาศตรี อภิรักษ์ ชวนกระโทก
โดยทั้ง 3 สถาบัน มีภารกิจให้การฝึกศึกษาและอบรมนักเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติงานให้กับสายวิทยาการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งยศเป็นนายทหารชั้นประทวน และแยกย้ายไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานของกองทัพอากาศ
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!