วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

“ปลัดกลาโหม” ร่วม ประชุม จนท.อาวุโสกลาโหมอาเซียน ADSOM

“ปลัดกลาโหม” ร่วม
ประชุม จนท.อาวุโสกลาโหมอาเซียน ADSOM
เตรียมจัดการประชุม รมว.กห.อาเซี่ยน ADMM- ADMM-Plus 15-16 มิย,
เตรียมร่างเอกสารปฏิญญาสมัยพิเศษฉลอง 15 ปี การก่อตั้งกลไก
ADMM
เตรียมประชุมร่วม ออสเตรเลีย-เกาหลี
.
​พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน
(ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting: ADSOM)
ด้วยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: VTC)
โดยมี ปลัดกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน และรองเลขาธิการอาเซียน
โดยมีปลัดกระทรวงกลาโหมบรูไนดารุสซาราม เป็นประธานการประชุมฯ
เพื่อหารือความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และเตรียมการสำหรับการจัดการประชุม ADMM และ ADMM-Plus ในปีนี้
ซึ่งผลการประชุม ที่สำคัญ ได้แก่ 1) เห็นชอบร่างเอกสารความร่วมมือริเริ่มใหม่ จำนวน 8 ฉบับ และ ผลการประเมินผลให้จัดการประชุม ADMM-Plus เป็นประจำทุกปี
2)พิจารณาร่างเอกสารปฏิญญาสมัยพิเศษเนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งกลไก
การประชุม ADMM จำนวน 2 ฉบับ
3) เห็นชอบให้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน +1 อย่างไม่เป็นทางการกับ เครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐเกาหลี
4) จัดทำหนังสือที่ระลึกเพื่อรวบรวมความสำเร็จ ในโอกาสการครบรอบ 15 ปี ของก่อตั้งกลไกการประชุม ADMM
5) เตรียมการจัดการประชุม ADMM ครั้งที่ 15 และการประชุม ADMM-Plus ครั้งที่ 8 ด้วยระบบ VTC ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2564
error: Content is protected !!