วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

ทหารพรานหญิง แห่งรามัน เดินเท้า เข้าหมู่บ้าน ดูแลรักษา ช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง

ทหารพรานหญิง แห่งรามัน
เดินเท้า เข้าหมู่บ้าน
ดูแลรักษา ช่วยเหลือ
กลุ่มเปราะบาง
ในพื้นที่ อ.รามัน ยะลา
ตามนโยบาย ผบ.หน่วยเฉพาะกิจยะลา
หมวดทหารพรานหญิง ฉก.ทพ.41
ร่วมกับ ชป.กร. กองร้อยทหารพราน 4116 หน่วยเฉพาะกิจยะลา พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน และ อสม. พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ครอบครัวประชาชนกลุ่มเปราะบาง
ทั้ง ของ นายฮาซัน มะอูมา และนายฟีกีย์ มะอูมา ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และสติปัญญา ที่ บ้าน ใน ต.เกะรอ อ.รามัน
และครอบครัวนาง นางตีเมาะ ตาแล คนชราและพิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และให้การช่วยเหลือขั้นต้น ในการตรวจรักษาทางการแพทย์. และ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง” ตามนโยบายขอฃ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา
error: Content is protected !!