วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564

“ผบ.ฉก.นราธิวาส” ร่วมเกี่ยวข้าว หาบข้าว ในกิจกรรมพหุวัฒนธรรม

“ผบ.ฉก.นราธิวาส”
ร่วมเกี่ยวข้าว หาบข้าว
ในกิจกรรมพหุวัฒนธรรม
สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีประจำท้องถิ่น
เร่ง พัฒนาที่ดินเปรี้ยว ให้กลับมาทำนา ได้
.
พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เปิดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมการเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีประจำท้องถิ่น สนับสนุน ส่งเสริม เพื่อพัฒนาที่ดินเปรี้ยว
ที่ บ้านตอหลัง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โดยมี นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ ,พันโททวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 , ผู้นำท้องที่ และประชาชนชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม ในพื้นที่ร่วมกิจกรรม
ที่ผ่านมารัฐบาลได้แก้ไขปัญหาในเรื่องดินเปรี้ยว ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำการเพาะปลูกได้ ทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส จึงร่วมกับทุกภาคส่วน มาส่งเสริมการปลูกข้าว โดยใช้พันธุ์ข้าวพื้นเมือง คือ พันธุ์ซีบูกันตัง และพันธุ์หอมกระดังงา ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียง มีคุณค่าทางอาหาร
และเพื่อการใช้พื้นที่มาเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย จะช่วยให้รอดพ้นวิกฤตอาหารในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น สถานการณ์โควิด-19 ด้วยการหุงข้าวกินเอง ปลูกผักรอบบ้าน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สำคัญประชาชนในพื้นที่มีพี่น้องไทยพุทธ พี่น้องมุสลิม อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมาอย่างยาวนาน ก็ได้มารักษาต่อยอด ได้ร่วมกันดำนาตามวิถีชีวิตดั้งเดิม และสืบสานภูมิปัญญาอีกด้วย
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!