วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

บิ๊กตู่” ถกสภากลาโหม ร่วมผบ.เหล่าทัพ เดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถกระทรวงกลาโหม ตามแผน 2560 – 2569

บิ๊กตู่” ถกสภากลาโหม ร่วมผบ.เหล่าทัพ เดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถกระทรวงกลาโหม
ตามแผน 2560 – 2569
ด้านอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศ-พลังงานทหาร -วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีป้องกันประเทศ -กิจการอวกาศเทคโนโลยี-สารสนเทศ
เตรียมจัดงาน134 ปีกลาโหม
ย้ำ เป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคง พิทักษ์รักษา ชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์
รักษาผลประโยชน์ของชาติ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมสภากลาโหม
พันเอก วีรยุทธ์ น้อมศิริ ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม เผยว่า ใน เรื่องการพัฒนาขีดความสามารถของกระทรวงกลาโหม พลเอกประยุทธ์ ให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ ดํารงความต่อเนื่อง การพัฒนาขีด ความสามารถและความพร้อมรบของหน่วย ตามแผนพัฒนาขีดความสามารถกระทรวงกลาโหม 2560 – 2569 ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ของกระทรวงกลาโหม เช่น ด้านอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศและพลังงานทหาร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ด้านกิจการอวกาศเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารและด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ
เพื่อให้ กระทรวงกลาโหมสามารถปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และตามที่รัฐบาลมอบหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับปัญหาและเผชิญกับภัยคุกคามได้ในทุกรูปแบบ
ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งเอกราช อธิปไตย และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ
นอกจากนี้ ยังสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพสนับสนุนสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในการดําเนิน พิธี และกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 134 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม (8 เม.ย.64)
และพิจารณาจัด กิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น กิจกรรมการบริจาคโลหิต กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับกําลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงความเป็นมาและความสําคัญ ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคง ที่มีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์
ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของชาติ การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ และการ สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศ
////
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และข้อความพูดว่า "กระทรวงกลา"
error: Content is protected !!