“บิ๊กตู่” นำ92 ตุลาการศาลทหาร ถวายสัตย์ปฏิญาณ

“บิ๊กตู่” นำ92 ตุลาการศาลทหาร
ถวายสัตย์ปฏิญาณ
จักจงรักภักดีต่อพระมหากษัตรย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร
.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้ได้รับมอบพระราชอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนตุลาการศาลทหารกรุงเทพ เป็นสักขีพยานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ประจำปี 2564 จำนวน 94 นาย ณ ห้องพินิตประชานาถ ภายในศาลาว่าการกลาโหม
โดยมี พลเอกชัยชาญ ช้างมงคลรมช.กลาโหม พลเอกสุชาติ หนองบัวล่าง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกณัฐ อินทรเจริญปลัดกลาโหม และ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าร่วมพิธี
พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็นผู้กราบบังคมทูลขอนำตุลาการศาลทหารกรุงเทพ เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ
โดยมี พลเรือตรี ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน ในฐานะตุลาการศาลทหารอาวุโส เป็นผู้นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยคำถวายสัตย์ฯ ระบุว่า ข้าพเจ้าจักจงรักภักดีต่อพระมหากษัตรย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร และจักรักษาไว้และปฏิบัติตาม ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ
ทั้งนี้ การถวายสัตย์ปฏิญาณดังกล่าว เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ซึ่ง กระทรวงกลาโหม
ต้องจัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ก่อนที่ตุลาการศาลทหารกรุงเทพจะเข้ารับหน้าที่ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหาร พ.ศ.2551
error: Content is protected !!