วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

“แม่ทัพเกรียง” ร่วมสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์” ไทยพุทธ-มุสลิม

25 มี.ค. 2021
86
“แม่ทัพเกรียง”
ร่วมสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์”
ไทยพุทธ-มุสลิม
ที่ นาหมอศรี -นาทวี สงขลา
พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 3” ที่ ศูนย์เรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริโย หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
เพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมได้ร่วมกันฟื้นฟูนาข้าวที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมาทำนาข้าวอีกครั้ง
และสร้างความรัก ความสามัคคีและความปรองดองให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน
โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยพลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
พลโท เกรียงไกร กล่าวว่า กิจกรรมเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ” เป็นหนึ่งนโยบายที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้เป็นอย่างแท้จริง ทั้งยังแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน โดยเมื่อ 3 เดือนก่อน ได้มาร่วมปักดำนาร้างกับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่นี
ทั้งผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวไทยพุทธและมุสลิม โดยไม่มีการแบ่งแยกกัน
สำหรับ โครงการ “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ” ริเริ่มขึ้นโดยพระอาจารย์ภัตร อริโย เจ้าคณะอำเภอนาทวี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำนา การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และความสำคัญของข้าวพื้นเมืองซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย จึงได้ริเริ่มโครงการพลิกนาร้าง เป็นนารักษ์
โดยการนำพี่น้องประชาชนทั้งชาวพุทธ และชาวไทยมุสลิม ร่วมกันปลูกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน รุ่นหลังได้มีความรู้ ความเข้าใจ และหันมาทำนาควบคู่กับอาชีพอื่น
สำหรับในฤดูกาลทำนาปีนี้ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดำนา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ซึ่งขณะนี้ข้าวที่ได้ร่วมกันดำนาถึงเวลาเก็บเกี่ยว จึงได้จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม”พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 3″ ขึ้น โดยภายในงาน จัดให้มี กิจกรรมเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม, การจัดนิทรรศการเกี่ยวข้าว นิทรรศการจากหน่วยงานในพื้นที่ด้านต่างๆ และการแสดงความสามารถจากเยาวชนในพื้นที่
error: Content is protected !!