วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

ครม. อนุมัติงบกลางฯ ปี 64 อีก 699.306 ล้านบาท ให้กลาโหม ทำState Quarantine

ครม. อนุมัติงบกลางฯ ปี 64
อีก 699.306 ล้านบาท
ให้กลาโหม
ทำState Quarantine
ในสถานที่เอกชน
เผย ตั้งแต่ มีค.-พย.63
กห. ใช้ โรงแรมเอกชน 25 แห่ง 2 สถานที่ราชการ เป็นSQ
รองรับ กว่า 8.5 หมื่นคน
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุม ครม. เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 64 ครม. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 699,306,600 บาท ให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระยะที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ หรือ State Quarantine ในส่วนของสถานที่เอกชน จำนวน 32,907 คน
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การดำเนินการมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาของกระทรวงกลาโหม ได้ดำเนินการพื้นที่ State Quarantine สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในห้วงวันที่ 1 – 31 ธ.ค.63 มีผู้เข้าพักใน State Quarantine จำนวน 10,491 คน สำหรับในห้วงวันที่ 1 – 31 ม.ค.64 กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งประมาณการจำนวนคนไทยในต่างประเทศที่มีความประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศไทยทางอากาศ จำนวน 13,021 คน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตรการการผ่อนคลายการควบคุมโรค และมาตรการทางเศรษฐกิจของประเทศต้นทาง และในห้วงวันที่ 1 – 28 ก.พ.64 ใช้การประมาณการเท่ากับเดือนมกราคม 2564 จำนวน 13,021 คน
“กระทรวงกลาโหมได้จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดทำพื้นที่ State Quarantine สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ในห้วงวันที่ 1 ธ.ค.63 – 28 ก.พ.64 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนบุคลากร ค่าเช่าที่พักและค่าอาหารของเจ้าหน้าที่ และของผู้กักกันโรค ค่าวัสดุการแพทย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระยะที่ 6 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ State Quarantine ในส่วนของสถานที่เอกชน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามที่ขอตกลงกับกรมบัญชีกลาง และกระทรวงกลาโหมก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563”
ทั้งนี้ การดำเนินการที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.-30 พ.ย.63 กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันจัดสถานที่/พื้นที่สำหรับสังเกตอาการ เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้จัดตั้งพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ หรือ State Quarantine โดยใช้สถานที่ราชการ 2 แห่ง และโรงแรมเอกชน 25 แห่ง รองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ารับการกักกันตัวใน State Quarantine ทันทีเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย แล้วเป็นจำนวน 85,818 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
error: Content is protected !!