วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“ผบ.ทอ.” ส่ง 6นักบินขับไล่ พร้อม2 observer ไปฝึก หลักสูตร Fighter Weapons Instructor Course (FWIC) แคนาดา

23 มี.ค. 2021
322
“ผบ.ทอ.” ส่ง 6นักบินขับไล่
พร้อม2 observer ไปฝึก
หลักสูตร Fighter Weapons Instructor Course (FWIC) แคนาดา
เตรียมเป็นกำลังหลัก จัดตั้ง Fighter Weapon School
ศูนย์การฝึกบุคลากร
ส่วนกำลังรบทอ.
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พบปะ ให้โอวาทแก่ นายทหารผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Fighter Weapons Instructor Course (FWIC) ณ ประเทศแคนาดา
โดยมี พลอากาศโท ไวพจน์ เกิงฝาก เจ้ากรมยุทธการ ทอ. กล่าวรายงาน
การฝึกหลักสูตร Fighter Weapons Instructor Course (FWIC) ณ ประเทศแคนาดา นี้ เป็นการอบรมภาควิชาการ และการฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลอง ณ สถาบัน International Test Pilots School
โดยผู้เข้ารับการฝึกเป็นนายทหาร เหล่านักบิน จำนวน 6 คน จากฝูงบิน 102 ฝูงบิน 103 ฝูงบิน 403 ฝูงบิน 701 และ ฝูงบิน 211 ที่ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนการยุทธทางอากาศ ศูนย์การสงครามทางอากาศ กองทัพอากาศ
พร้อมผู้สังเกตการณ์การฝึก จำนวน 2 คน จากกรมยุทธการทหารอากาศ รวม 8 คน เข้ารับการฝึก ระหว่าง1เมษายน – 16 พฤษภาคม 2564
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักบินขับไล่โจมตี และพัฒนากำลังพล เหล่าทหารนักบิน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิชาการด้านการบินทางยุทธวิธี และการนำไปปฏิบัติภารกิจ อีกทั้งจะต้องนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม กลับมาจัดตั้ง Fighter Weapon School ศูนย์การฝึกบุคลากรในส่วนกำลังรบของกองทัพอากาศ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกระดับ ทั้งการปฏิบัติการรบ และปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่การรบ
รวมถึงพัฒนาแนวคิดในการใช้กำลัง ตลอดจนสร้าง และปรับปรุงหลักนิยมด้านการปฏิบัติการทางอากาศ และพัฒนาต้นแบบนักบิน รวมถึงครูการบินที่มีมาตรฐานในระดับสากล สามารถนำความรู้มาถ่ายทอดให้แก่นักบิน และต่อยอดการฝึกนักบินของกองทัพอากาศให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนากองทัพอากาศ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!