วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“ธรรมนัส” ทำหนังสือด่วน ถึง นายกฯ ขอยกเลิก การแต่งตั้ง “อมร-ภูวิช” เป็น ข้าราชการการเมือง

“ธรรมนัส” ทำหนังสือด่วน
ถึง นายกฯ
ขอยกเลิก
การแต่งตั้ง “อมร-ภูวิช”
เป็น ข้าราชการการเมือง
หลังมีเสียงวิจารณ์ หนัก!
มีรายงานว่า ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ทำหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ยกเลิกการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง
ตามที่เสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ราย ดังนี้
1) นายอมร มีมะโน
2)นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์
3) นายสมชาย สาโรวาท (เสนอแต่งตั้งแทน นายทองจันทร์ จันเต) นั้น
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มีนาคม2564 แต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ราย ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นั้น ข้าพเจ้าเสนอเห็นควร
ยกเลิกการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มีนาคม2564 จำนวน 2
ราย ดังนี้ 1) นายอมร มีมะโน
2) นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ตอนที่เสนอแต่งตั้ง ตรวจสอบ แต่ประวัติอาชญากรรม เท่านั้น ไม่ได้ดูเรื่องในตลาดหุ้น
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังนั่ง
error: Content is protected !!