โรงเรียน ขาดน้ำ ทหารพัฒนา 42 เคลื่อนที่เร็ว แจกจ่าย

18 มี.ค. 2021
140
โรงเรียน ขาดน้ำ
ทหารพัฒนา 42
เคลื่อนที่เร็ว แจกจ่าย
เติมเต็มทุก ถัง ทุกแท็งค์
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ
“ผู้การรณชัย” พันเอกรณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 (นพค.42) ส่งทหาร ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถบรรทุกน้ำ รวม 12,000 ลิตร นำไปแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ ม.3 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากการขาดแคลนน้ำ
ตามที่ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ ร้องขอเพราะโรงเรียนมีเด็กนักเรียน 130 คน และบุคลากรภายในโรงเรียน 20 คน รวมแล้ว 150 คน และประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค และบริโภค อย่างหนัก ไม่เพียงพอต่อการใช้งานภายในโรงเรียน
ทั้งนึ้ จากสถานการณ์ ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประกอบกับปัญหาฝนทิ้งช่วง ในห้วงเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี ส่งผลกระทบทำให้บางพื้นที่ในจังหวัดยะลา เกิดวิกฤติภัยแล้ง ประชาชนได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค มากกว่า 300 ครัวเรือน
พลเอกนเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์ภัยแล้ง จึงมอบหมายให้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 เร่งดำเนินการออกให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแล้งเป็นกรณีฉุกเฉิน อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ให้มีน้ำใช้อุปโภคและบริโภคอย่างพอเพียง
error: Content is protected !!