วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

กอ.รมน.ร่วมดูแล ตลาดบางแค

17 มี.ค. 2021
60
กอ.รมน.ร่วมดูแล
ตลาดบางแค
ให้เกิดความปลอดภัย
รับเทศกาลสงกรานต์
พร้อมอำนวยควา สะดวก
Swab test
.
พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2564 ในเขตบางแค บริเวณพื้นที่ตลาดสดจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ตลาดสิริเศรษฐนนท์(แสงฟ้าเก่า), ตลาดศูนย์การค้าบางแค, ตลาดกิตติ, ตลาดภาสม, ตลาดใหม่บางแค และตลาดวันเดอร์ นั้น
พล.ท. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(ผอ.ศรมน.) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
จึงได้มอบหมายให้ รอง ผอ.รมน.กรุงเทพฯ ฝ่ายทหาร ร่วมอำนวยการพร้อมประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่เข้าไปบริเวณตลาดสดทั้ง 6 แห่งของตลาดบางแค ในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 20ก.พ. – 13มี.ค.2564 ให้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 บริเวณสวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค
โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก จนถึงวันที่ 25 มี.ค. 2564 และจะมีบริการทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ (Swab test) จากสถาบันป้องกันควบคุมโรค เขตเมือง (สปคม.) ให้บริการกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง สามารถให้บริการได้จำนวน 1,000 คนต่อวัน
โดยเตรียมบัตรประชาชน และหากมีสมาร์ทโฟนจะช่วยให้การลงทะเบียนสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ารับบัตรคิว เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ตั้งแต่เวลา 0730 น. และเริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่เวลา 0900 น. เป็นต้นไป
กอ.รมน. จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่โดยรอบได้สำรวจร่างกายหากพบว่าผิดปกติ ขอให้รีบดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ตามรายละเอียดข้างต้นในทันที
อย่างไรก็ตามการดำเนินการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดจะเกิดประสิทธิภาพได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่โดยรอบด้วย โดยเฉพาะการใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคล(DMHTT) ของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด
D : Distancing = เว้นระยะห่าง
M : Mask Wearing = สวมใส่หน้ากากอนามัย
H : Hand washing = ล้างมือบ่อยๆ
T : Testing = ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
T : Thai Cha na = การสแกนแอปไทยชนะ
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
error: Content is protected !!