วันศุกร์, 18 มิถุนายน 2564

“บิ๊กแก้ว” จัดพิธีบวงสรวง วันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย 61 ปี

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ครบรอบ 61 ปี ที่ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
โดยจัดอย่างเรียบง่าย สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย (Royal Thai Armed Forces Headquarters) เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม แปรสภาพมาจากกองบัญชาการทหารสูงสุด (Supreme Command Headquarters) ซึ่งก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม2503 มีหน้าที่ควบคุม อำนวยการ สั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานของส่วนราชการในกองทัพไทยในการเตรียมกำลัง การป้องกันราชอาณาจักร และการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
กองบัญชาการกองทัพไทยได้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการร่วมของสามเหล่าทัพ รวมทั้งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างประสานสอดคล้อง โดยใช้ ทุกศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ อำนวยการร่วมในการป้องกันประเทศ พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน รักษาสันติภาพและผลประโยชน์ของชาติ เสริมสร้างความมั่นคงทางทหารระหว่างประเทศ และสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ
ปัจจุบันภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 กองบัญชาการกองทัพไทยได้รับมอบหมายให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง หรือ ศปม. ขึ้น เพื่อบูรณาการการปฏิบัติ ของหน่วยงานพลเรือน ตำรวจ ทหาร ด้านความมั่นคง ในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยใช้ 2มาตรการสำคัญ คือ มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อและติดเชื้อ และมาตรการดำเนินการต่อผู้เดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย ซึ่งผลจากการปฏิบัติที่ผ่านมาสามารถสกัดกั้นและยับยั้งการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดและสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
กองบัญชาการกองทัพไทย ยังคงยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจที่สำคัญ โดยมีเป้าหมายในการเป็น Digital Headquarters ในปี ๒๕๖๕ และเป็น Smart Headquarters ในปี ๒๕๘๐ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นกองทัพในพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์จอมทัพไทย
ดำรงศักดิ์ศรี ความเป็นทหารอาชีพ รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ สร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนสืบไป
error: Content is protected !!