วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“ผู้การรณชัย” สร้างสนามเด็กเล่น ให้เด็กๆ

15 มี.ค. 2021
150
“ผู้การรณชัย”
สร้างสนามเด็กเล่น ให้เด็กๆ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มัสยิด อัตตะห์รีร
บันนังสตา ยะลา
บิ๊กแขก พลเอก นเรนทร์ ศิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(ผบ.นทพ.) มอบหมายให้ “ผู้การรณชัย” พันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ (นพค.42 ) สนภ.4 นทพ. เป็นประธาน ส่งมอบสิ่งอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน งบประมาณ 2564 ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัตตะห์รีร
ได้แก่ เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก เช่น ชิงช้า ม้าโยก คอกหมุน กระดานลื่น ม้าหมุน เพื่อช่วยเสริมสร้าง การพัฒนาการที่ดี ของเด็กๆที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิด อัตตะห์รีร
โดยสร้างความสุขของเด็ก และครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิด อัตตะห์รีร
ทั้งนี้ หน่วยดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องเล่นสนาม สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนตามแผนงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนประจำปี 2564 เพื่อสนับสนุนพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีจิตใจที่ร่าเริงสดใส สมวัย อันจะส่งผลให้เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของครอบครัวและชุมชนต่อไป
ผู้การรณชัย ยังได้มอบ ตู้น้ำเย็นน้ำร้อนจำนวน 1ตู้ พร้อม มอบทุนอาหารกลางวัน จำนวน1ทุน และงบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯจำนวนหนึ่งด้วย
error: Content is protected !!