วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

ฝึก “กองพันทหารปืนใหญ่สนาม”

ฝึก “กองพันทหารปืนใหญ่สนาม”
ยึดหลักนิยม
ผสมเทคโนโลยีสมัยใหม่
คงความเป็น ราชาแห่งสนามรบ
.
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ได้รับการคัดเลือกจาก กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 เข้ารับการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่สนาม 2564
โดยคณะกรรมการกองทัพบก ซึ่งจัดจากศูนย์การทหารปืนใหญ่ มี พ.อ. ไพศาล ทานธรรม เป็นหัวหน้ากรรมการ รับผิดชอบตรวจสอบและประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่สนามทั่วทั้งกองทัพบก
สำหรับการฝึก ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของกำลังพล และเป็นการตรวจสอบความพร้อมของอาวุธ ยุทโธปกรณ์ของหน่วย
อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในทุกภารกิจของกองทัพบก
โดยการฝึกและประเมินผลในครั้งนี้ได้สมมติสถานการณ์ทางยุทธวิธี และการจำลองเหตุการณ์ เพื่อใช้สำหรับการฝึก ซึ่งจะมีการปฏิบัติทั้งในการเคลื่อนย้ายกำลัง การปฏิบัติในที่ตั้งยิง
การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการพิเศษ และปัญหาตามบ่งการต่างๆที่สอดแทรกในระหว่างการดำเนินภารกิจ รวมไปถึงการแสวงข้อตกลงใจของฝ่ายอำนวยการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจเฉพาะการฝึกเป็นหน่วยระดับกองพันทหารปืนใหญ่ เพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายอำนวยการมีความรู้ความเข้าใจในการออกแผนปฏิบัติงานในแต่ละสายงาน
โดยส่งต่อคำสั่งที่ผ่านข้อตกลงใจของผู้บังคับกองพันให้กับหน่วยรอง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติให้ได้ผลสำเร็จตามความมุ่งหมายที่วางไว
โดยฝึกตามแนวคิด วิธีการ และหลักนิยม ตามมาตรฐานการฝึกของเหล่าทหารปืนใหญ่
และการพัฒนาระบบการฝึกโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อลดเวลาทางธุรการ และลดความเสี่ยงของการเคลื่อนย้ายซึ่งอาจจะถูกตรวจจับจากข้าศึกในสถานการณ์การรบจริง
เพื่อให้กำลังพลได้มีความรู้ ความชำนาญ ในวิชาทหารปืนใหญ่ ตา สมญานามที่ว่า ราชาแห่งสนามรบ
error: Content is protected !!