วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“แม่ทัพ4” คลุกวงใน ในครัว วงแม่บ้าน ช่วยจับปูดำ-ทำกับข้าว

“แม่ทัพ4” คลุกวงใน
ในครัว วงแม่บ้าน ช่วยจับปูดำ-ทำกับข้าว
ร่วมกิจกรรมชุมชน ท่าด่าน ตะโละกาโปร์
พื้นที่อ่อนไหว ในอดีต
กระชับมิตร ไทยพุทธ -มุสลิม
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เยี่ยมที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงบ้านท่าด่าน ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อให้กำลังใจสมาชิกโครงการ
ก่อนหนัานี้แม่ทัพภาค 4 เคยได้สนับสนุนและผลักดันโครงการสู่ตลาดสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจแก่คนในชุมชน
เนื่องจากกลุ่มเครื่องแกงบ้านท่าด่านนั้น มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ และคงรสชาติท้องถิ่นดั้งเดิมไว้ ประกอบกับความพร้อมด้านวัตุดิบต่าง ๆ ที่ชาวบ้านในหมู่บ้านทำขึ้น มีความพร้อมแบบครบวงจรในการผลิตเครื่องแกง วัตถุดิบที่ดี เป็นการลดต้นทุน สร้างกำไร สร้างรายได้แก่ชาวบ้านและกลุ่มสมาชิก ทั้งไทยพุทธ มุสลิม มาทำงานร่วมกัน เห็นแล้วมีความสุข เป็นสังคมที่เอื้ออาทรต่อกันด้วยดี ซึ่งทางกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมให้การสนับสนุน ต่อไป
แม่ทัพภาค 4 ยังไปเยี่ยม ชุมชนบ้านบางปู เยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการธนาคารปูดำ ของกลุ่มชุมชนบ้านบาลาดูวอ ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ที่เดิมทีนั้นเป็นพื้นที่รกร้าง จนได้รับบริจาคจากพี่น้องไทยพุทธในพื้นที่ มอบประโยชน์ของที่ดินแห่งนี้ให้เป็นแหล่งส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปูดำ ทำประโยชน์สร้างรายได้และเศรษฐกิจให้แก่คนในชุมชน และเมื่อมาถึงบ่อเลี้ยงปูดำ
แม่ทัพภาค 4 ได้ลงเรือสาธิตการจับปูดำในบ่อ มัดเชือกปู และปรุงอาหารโดยใช้วัตถุดิบจากปูดำ ให้แก่คณะและพี่น้องประชาชน กลุ่มเกษตกรได้รับประทาน
และได้เดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Hand In Hand รือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ที่เป็นโครงการสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชน ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬา กระเป๋า และสินค้าตามออเดอร์ ส่งเสริมและสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นตัวอย่างของการพัฒนา ผู้นำและชุมชนที่เข้มแข็ง
แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เยี่ยมชมกิจการ พร้อมเสนอแนวทางผลักดันกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บูรณาการงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ในรูปแบบชุมชนเพื่อชุมชน เป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจในพื้นที่โดยรอบ นำไปสู่ความสุขสอดรับนโยบาย เศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
และ ไปยัง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มอบสิ่งอุปโภคบริโภค และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส สร้างชุมชนเข้มแข็ง สร้างความปลอดภัย โดยยึดหลักการทำงานที่ถูกต้อง รักษากฎหมายเพื่อความสงบสุขสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืน
แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่า ทุกกิจกรรมจะเล็กหรือใหญ่ คิดว่าสำคัญหมด เพราะทุกกิจกรรมมีจุดประสงค์เดียวกัน คือการผูกใจรักสามัคคีให้แก่กันและกัน เกิดความผูกพันธ์แก่คนในสังคม ความรู้รักสามัคคี ความเป็นคนดีของทุก ๆ คน ขอให้กล้าที่จะนำออกมาใช้ ให้เสมอเหมือนกันทุกคน ให้สังคมรับรู้ เพื่อเป็นปัจจัยสำคัญนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จสร้างสันติสุขในพื้นที่
error: Content is protected !!