วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

“บิ๊กช้าง” สวมหมวก หัวหน้าผู้แทนพิเศษฯ ลงพื้นที่ ชายแดนภาคใต้

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห./หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
โดยเป็นประธานการประชุมผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้รับทราบผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงที่ผ่านมา
หลังจากนั้น ได้ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของแต่ละจังหวัด เพื่อติดตามปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ที่จังหวัดต้องการให้คณะทำงานที่รัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการ/แผนงานที่แต่ละจังหวัดจัดทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุดในบรรลุเป้าหมายตามกรอบเวลา
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับจากการพัฒนาพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้า มีความสงบสุข สร้างฐานรากที่มั่นคงในอนาคตต่อไป
error: Content is protected !!