วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

แพทย์ทหารอากาศ จับมือ แพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิต “แพทย์” ร่วม เพิ่มศักยภาพ บุคลากรทางการแพทย์

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. และ ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านโครงการผลิตแพทย์ร่วม
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความเข้าใจด้านการผลิตแพทย์ร่วม ระหว่างกรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ ด้านการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอน การประเมินผล รวมไปถึงการพัฒนาด้านความรู้สายวิชาชีพเวชกรรม และการวิจัยทางคลินิก
ทั้งนี้ กองทัพอากาศ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ การเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ
โดยยึดหลักการผสานประโยชน์ และความชำนาญซึ่งกันและกัน ให้เกิดความร่วมมืออันดี
ซึ่งการจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และประสานความเข้าใจด้านการผลิตแพทย์ร่วมทั้งสองฝ่าย ทั้งด้านการดำเนินการ และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกัน อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
error: Content is protected !!