วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

2 ปี “ศรชล” สากกะเบือ ยัน เรือรบ ทัพเรือ คุมเอง

2 ปี “ศรชล”
สากกะเบือ ยัน เรือรบ
ทัพเรือ คุมเอง
งาน ที่กว้างขึ้น ลึกขึ้น
บูรณาการ ทัพเรือ -กรมเจ้าท่า -กรมประมง -กรมศุลกากร -กรมทรัพยากรทางทะเล-กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน -ตำรวจน้ำ
ตั้ง “กองบัญชาการของ ศรชล. เสร็จกันยายน 2565
.
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” ศรชล…พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และ รองผู้อำนวยการฯ และ พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ และ เลขาธิการ ศรชล. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” ศรชล.”
โดยยึดถือวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในการตราพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เมื่อ 9 มีนาคม2562
​ศรชล. ได้จัดตั้งขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยบูรณาการและอำนวยการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งในปี2564นี้ มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี /ผู้อำนวยการฯ ขับเคลื่อนของ ศรชล. ภายใต้บริบทของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นที่ประจักษ์ว่า พระราชบัญญัตินี้มีความสำคัญต่อทะเลของไทย ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติที่มีคุณค่ามหาศาล
มีหน่วยงานที่บูรณาการเข้าร่วมกันภายใต้พระราชบัญญัตินี้ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการจากหลายหน่วยงาน ครอบคลุมถึงระดับจังหวัดทำให้การแก้ปัญหา และการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของไทยเป็นไปอย่างทั่วถึง
ซึ่งเห็นได้จากการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตลอดช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
​อาคารกองบัญชาการของ ศรชล. ที่ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่กันยายน 2563 มีกำหนดแล้วเสร็จในกันยายน 2565 จะเป็นหัวใจสำคัญในการเป็นศูนย์รวมของการอำนวยการและบูรณาการ
ของ ศรชล. ซึ่งได้เห็นความก้าวหน้าในการก่อสร้างมาเป็นลำดับ
และยังรวมไปถึง อาคารกองบัญชาการในระดับ ศรชล.ภาค ที่เดินหน้าไปเช่นกัน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจที่ต้องรับมือกับภัยคุกคาม 9 ด้าน ที่ดำเนินการได้อย่างเป็นผลสำเร็จ
​คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงานหน้าที่และอำนาจของส่วนงานและอัตรากำลังของ ศรชล. รวมทั้งสิ้น 1,277 อัตรา ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะแบบผสมผสาน จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยในส่วนของอัตรากำลังแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ จำนวน902 อัตรา ประกอบด้วย กองทัพเรือ 652อัตรา กรมเจ้าท่า 45 อัตรา กรมประมง 45 อัตรา กรมศุลกากร 45 อัตรา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง45 อัตรา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 23 อัตรา และตำรวจน้ำ47 อัตรา เป็นโครงสร้างผสมรองรับการบริหารงานแบบบูรณาการ ที่มีเป้าหมายการดำเนินการร่วมกัน
ทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่
และแก้ปัญหาการสร้างสิ่งรุกล้ำในเขตทางทะเล, การกำกับดูแลการตรวจเรือประมงแบบบูรณาการของชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ PIPO การตรวจประเมินการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO ของ ชุด Flying Inspection Team หรือชุด FIT และการนำระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) มาสนับสนุนการตรวจการณ์ ติดตามและตรวจสอบเป้าต้องสงสัย การปฏิบัติของ ศรชล.ในการแพร่ระบาดของโรค COVID –19 ที่มีการตรวจเรือจำนวนนับหมื่นลำ ลูกเรือและผู้โดยสารที่มากับเรือรวมแสนราย การบังคับใช้กฎหมายในทะเล เช่น การจับกุมเรือประมงต่างชาติที่ลักลอบทำการประมงในน่านน้ำไทย และจับกุมเรือลักลอบลำเลียงน้ำมันผิดกฎหมาย ที่ดำเนินการจับกุมได้อย่างต่อเนื่อง
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ตามที่ ศรชล.ได้อนุมัติให้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ ๒๓ มิ.ย.2563 เป็นต้นมา
รวมถึงการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ หรือ C-MEXที่มีสภาความมั่นคงแห่งชาติรับผิดชอบ
error: Content is protected !!