วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

ปลายทางความฝัน !

ลูกทัพฟ้า
จบ อีกรุ่น
ศิษย์การบิน
สู่การเป็น นักบิน
ตามมาตรฐาน ทอ.
จาก รร.การบินกำแพงแสน
.
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่145ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกศิษย์การบิน กองทัพอากาศ จำนวน 28คน
โดยมี ผบ.คิม พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้กล่าวรายงาน ที่ ห้องรับรองกองทัพอากาศ
โดยได้ผ่านการฝึก และคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมศิษย์การบิน ที่ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งเป็นปีละ 2 รุ่น ๆ ละประมาณ 30 คน
ศิษย์การบินนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 145 เข้ารับการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนการบิน ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย.2562
โดยมีศิษย์การบินเข้ารับการศึกษาในชั้นประถม จำนวนทั้งสิ้น 29 คน เป็นศิษย์การบินในส่วนของกองทัพอากาศ 27 คน และ ศิษย์การบินในส่วนของกองทัพเรือ 2 คน
ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ 16 ก นามเรียกขานว่า“CHICKEN” เป็นเครื่องบินฝึกขนาดเบาเครื่องยนต์เดียวระบบลูกสูบ
ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและมีชั่วโมงบินคนละ 90 ชั่วโมงบิน ได้เลื่อนชั้นเป็นศิษย์การบินชั้นมัธยม 28 คน
ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ 19 นามเรียกขานว่า “MUSTANG” ซึ่งเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวระบบกังหันใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย และติดตั้งเก้าอี้ดีดตัวนักบิน
และทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบที่ 20 และ 20ก นามเรียกขานว่า “CHARIOT” ซึ่งเป็นเครื่องบิน2 เครื่องยนต์ใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย มีชั่วโมงบินคนละ 110ชั่วโมงบิน ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยและผ่านการฝึกอบรมสำเร็จตามหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 28 คน เมื่อวันที่ 15 มกราคม2564
สำหรับศิษย์การบินที่มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติและระเบียบวินัยดีเด่น ได้รับการพิจารณารับโล่เกียรติยศ ศิษย์การบินดีเด่นภาควิชาการ คือ เรืออากาศโท สดายุ คงพยัคฆ์,
ศิษย์การบินดีเด่นภาคอากาศ คือ เรืออากาศโท ภุชงค์ ศรอากาศ
และ ศิษย์การบินดีเด่นทั่วไป คือ เรืออากาศโท จิรพนธ์ โพธิจักร และจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินประจำกองบินของกองทัพอากาศต่อไป
error: Content is protected !!