วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

หนู รัก ประเทศไทย

04 มี.ค. 2021
99
หนู รัก ประเทศไทย
อีกภารกิจ ของทหารพรานหญิง 41 ฉก.ยะลา
สอนภาษาไทย
สอดแทรก การปลูกจิตสำนึกรักชาติ
“ค่ายเยาวชนญาลันนันบารู”
ป้องกันภัยยาเสพติด
.
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หมวดทหารพรานหญิง (ชป.กร. มว.ทพ.หญิง) ฉก.ทหารพราน 41 ร่วมกิจกรรมขยายผล “ค่ายเยาวชนญาลันนันบารู” ป้องกันภัยยาเสพติดกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาอายุ 15 ปี ขึ้นไป
ในโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” หน่วยเฉพาะกิจยะลา
โดยร่วมกับคณะครู และวิทยากรญาลันนันบารู เพื่อเพิ่มทักษะผู้เรียน ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น และปลูกจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง การร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 พร้อมสาธิตการทำเจลล้างมือที่สามารถ ผลิตเองได้ภายในชุมชน ที่ รร.ราชประชานุเคราะห์ 41 จ.ยะลา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา
error: Content is protected !!