วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

ทหารพัฒนา นพค.42 ส่งเครื่องมือ-นักรบสีน้ำเงิน สนับสนุน “ฉก.ยะลา” สร้าง ศูนย์บำบัดยาเสพติดต้นแบบ

03 มี.ค. 2021
130
ทหารพัฒนา นพค.42
ส่งเครื่องมือ-นักรบสีน้ำเงิน
สนับสนุน “ฉก.ยะลา”
สร้าง ศูนย์บำบัดยาเสพติดต้นแบบ
และ โคก หนอง นา โมเดล
ใช้เป็น ศูนย์ฝึกอาชีพ
ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ด้วย
“ผู้การรณชัย” พันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผบ.นพค.42 สำนักงานทหารพัฒนาภาค4 (สนภ.4 ) นทพ. ร่วม ต้อนรับ และ ประชุมกับ พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา ในการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดต้นแบบ แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตามนโยบายของ ผอ.รมน.ภาค 4
โดยมี พ.อ.กฤษฎา คงพันธ์ รองผอ.ศูนย์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า, พ.อ.โกเมศ รัตน์ผ่องใส ผบ.ฉก.ทพ.47, นายมาหะมะยากี หะยีมะ นายอำเภอกาบัง และผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ในพื้นที่ อ.กาบัง จ.ยะลา ร่วมประชุม ด้วย
ทั้งนี้ นพค.42 สนภ.4 นทพ. ได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล, น้ำมันเชื้อเพลิง และกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างพัฒนา ดำเนินการปรับเตรียมพื้นที่ในการก่อสร้างศูนย์บำบัดฯ
นอกจากนี้ ภายในศูนย์บำบัดดังกล่าวนี้ จะมีการพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัด
และที่สำคัญยิ่งคือ จะมีการดำเนินการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเกษตรพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางพระราชดำริ โคก หนอง นา โมเดล
นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัด จะได้รับการบำบัดรักษาแล้ว ยังจะได้รับความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ติดตัวไปใช้ในชุมชนที่ตนเองจากมาด้วย
error: Content is protected !!