วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

ทบ.ส่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทบ. ตรวจการฝึก-ประเมินผล ระบบการฝึก ของกองทัพภาค4

01 มี.ค. 2021
277
ทบ.ส่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทบ.
ตรวจการฝึก-ประเมินผล ระบบการฝึก
ของกองทัพภาค4
ดูแลชายแดนใต้
ที่ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ค่ายมหาจักรีสิรินธร สงขลา
.
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ต้อนรับ พลโท วิสันติ สระศรีดา เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พร้อมคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ประเมินผล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของศูนย์ เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย ภารกิจในด้านการสร้างความเข้าใจ ด้านการพัฒนา ด้านความมั่นคง และด้านการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลตามแนวทางสันติวิธี สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการขับเคลื่อนการบูรณาการแผนงานโครงการต่าง ๆ
ก่อนเดินทางไปยัง ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ และการฝึกของหน่วย ตรวจมาตรฐานการฝึกตามสนามการฝึกต่าง ๆ ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติจริง ให้สอดรับกับระบบ และนโยบายการฝึกทักษะการป้องกันตนเอง และรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สูงสุด
error: Content is protected !!