วันศุกร์, 23 กรกฎาคม 2564

สภากลาโหม อนุมัติ กรอบอัตรากำลัง “ศรชล.” ให้ ทร. 652 อัตรา

สภากลาโหม
อนุมัติ กรอบอัตรากำลัง “ศรชล.”
ให้ ทร. 652 อัตรา
เรื่ม 1 ต.ค.64 นี้ 423 อัตรา ก่อน
ส่วนอีก 229 อัตรา บรรจุเพิ่มตามความจําเป็น
เห็นชอบ แก้ระเบียบ เครื่องแบบทหารเรือ
ใช้”สายกระบี่”นายทหารสัญญาบัตรเพียงชนิดเดียว เหมือนทุกเหล่าทัพ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน สภากลาโหม ครั้งที่ 2/2564
พลโท คงชีพ ตันตระวานิชย์ โฆษกกลาโหม เผยว่า สภากห.โดยมีมติ เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวง(พ.ศ…..)ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ ฉบับที่ ..
ที่เป็นการ แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร
พ.ศ.2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ เพื่อแก้ไขสายกระบี่ ของนายทหารสัญญาบัตรให้เหลือเพียงชนิดเดียว ตามรูปแบบเดียวกับเหล่าทัพอื่น
และเห็นชอบ กรอบอัตรากําลังแทนของทร.เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในศรชล.
กรอบอัตรากําลังดูแลปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดย ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล ( ศรชล.) ซึ่งมีลักษณะเชิงโครงสร้างแบบผสมผสานจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นอัตรากําลัง แทน ทร. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ใน ศรชล. จํานวน 652 อัตรา
โดยนําอัตรากําลังเข้าแทน ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 จํานวน 423 อัตรา (65%) อัตรากําลังที่เหลือ 229 อัตรา จะบรรจุเพิ่มตามความจําเป็น โดยไม่กระทบต่อภารกิจและงบประมาณ ของ ทร. และ กห.
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!