วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

“บิ๊กตู่”แนะ เหล่าทัพใช้สื่อสังคมออนไลน์ เผยความเป็นอยู่ของ พลทหาร ลดความ ห่วงใย ของครอบครัว

“บิ๊กตู่”แนะ เหล่าทัพใช้สื่อสังคมออนไลน์ เผยความเป็นอยู่ของ พลทหาร
ลดความ ห่วงใย ของครอบครัว
ป้องกัน การเข้าใจผิด
ย้ำเหล่าทัพ
ลงโทษทหารที่กระทําผิดวินัย
ต้องไม่ให้บาดเจ็บ สูญเสีย เด็ดขาด
เดินหน้าปฏิรูปกองทัพ
รับทหารชั่วคราว -ข้าราชการพลเรือนกลาโหม เผยยอด พลทหารสมัครใจ 4,318 คน ยังเปิดรับถึง 28กพ.
.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน สภากลาโหม ครั้งที่ 2/2564
พลโท คงชีพ ตันตระวานิชย์ โฆษกกลาโหม เผยว่า พลเอกประยุทธ์
กำขับ เรื่องการกํากับดูแลและเอาใจใส่กําลังพล โดย ให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ เน้นย้ำผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ ในเรื่อง การลงโทษทหารที่กระทําผิดวินัย ต้องไม่เกิดการบาดเจ็บ สูญเสียขึ้นอย่างเด็ดขาด
โดยต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 อย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนให้มีการพิจารณาลงโทษผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตามความเหมาะสม
รวมทั้งให้ใส่ใจในรายละเอียด ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัว รวมถึงการดูแล คุณภาพชีวิตและ การจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับกําลังพลชั้นผู้น้อย ครอบครัว และทหารกองประจําการเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว
ตลอดจนให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบความเป็นอยู่ของทหาร เพื่อลดความ ห่วงใย และการเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น
การกําหนดอัตราบุคลากรภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม สอดรับกับแนวทางการนํากําลังพลสํารองเข้ามาทํา หน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว และระบบข้าราชการพลเรือนกลาโหม
การเข้ารับราชการของทหารกองประจําการแบบ สมัครใจที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ รวมทั้งการพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ และการเสริมสร้างความพร้อมรบให้กับ หน่วยตามความจําเป็นและเหมาะสม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
error: Content is protected !!