วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“บิ๊กตู่” ถกสภากลาโหม อนุมัติ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม

“บิ๊กตู่” ถกสภากลาโหม
อนุมัติ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม 7 ข้อ
กำชับ การดูแลกำลังพล
ย้ำ ลงโทษทหารที่กระทําผิดวินัย ต้องไม่เกิดการบาดเจ็บ สูญเสีย
อย่างเด็ดขาด
แนะใช้สื่อสังคมออนไลน์
ช่วย เผยความเป็นอยู่ของทหาร
ลดความ ห่วงใย และการเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น
เดินหน้าปฏิรูปกองทัพ
รับทหารชั่วคราว -ข้าราชการพลเรือนกลาโหม
เผยยอด พลทหารสมัครใจ 4,318 คน
ยังเปิดรับถึง 28กพ.
.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน สภากลาโหม ครั้งที่ 2/2564
พลโท คงชีพ ตันตระวานิชย์ โฆษกกลาโหม เผยว่า สภากห.โดยมีมติ เห็นชอบ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม พ.ศ. ….
ซึ่งปรับปรุงแก้ไขจากประมวลจริยธรรมของ กห. ท่ีใช้อยู่เดิม
โดยสรุปสาระสําคัญว่า ข้าราชการกระทรวงกลาโหม จักต้องยึดถือและปฏิบัติตน เพื่อรักษาจริยธรรม 7 ประการ คือ
1. ต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
2. มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสํานึกดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. กล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและมีจิตสาธารณะ
5. มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
7. ดํารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
โดยให้มีคณะกรรมการจริยธรรมและมีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมของ นขต.กห.และเหล่าทัพ และให้นําพฤติกรรมด้านจริยธรรมมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกับระบบบริหารจัดการกําลังพล ทั้งการสรรหา การพัฒนา การจัดการด้านประสิทธิภาพของงาน รวมทั้งแนวทางความก้าวหน้าการรับราชการ
โดย พลเอกประยุทธ์ ให้ความสําคัญในทุกสายการบังคับบัญชา ต้องกํากับดูแลให้เป็นรูปธรรม และให้ทุกส่วนราชการของทุกเหล่าทัพ ต้องทํางานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องไม่เกิดปัญหา หรือความเสียหายโดยเจตนาไม่บริสุทธิ์
พร้อม กำขับ เรื่องการกํากับดูแลและเอาใจใส่กําลังพล โดย ให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการเหล่าทัพ เน้นย้ำผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ ในเรื่อง การลงโทษทหารที่กระทําผิดวินัย ต้องไม่เกิดการบาดเจ็บ สูญเสียขึ้นอย่างเด็ดขาด
โดยต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 อย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนให้มีการพิจารณาลงโทษผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตามความเหมาะสม
รวมทั้งให้ใส่ใจในรายละเอียด ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัว รวมถึงการดูแล คุณภาพชีวิตและ การจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับกําลังพลชั้นผู้น้อย ครอบครัว และทหารกองประจําการเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว
ตลอดจนให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบความเป็นอยู่ของทหาร เพื่อลดความ ห่วงใย และการเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น
และเรื่องการปฏิรูปกองทัพและส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
โดยให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ พิจารณาทบทวนและขับเคลื่อนตามแนวทางในการปฏิรูป กองทัพ อาทิ การปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง ระบบการบริหารราชการยุคใหม่ และเทคโนโลยีด้านการทหารที่เปลี่ยนแปลงไป
การกําหนดอัตราบุคลากรภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม สอดรับกับแนวทางการนํากําลังพลสํารองเข้ามาทํา หน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว และระบบข้าราชการพลเรือนกลาโหม
การเข้ารับราชการของทหารกองประจําการแบบ สมัครใจที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ รวมทั้งการพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ และการเสริมสร้างความพร้อมรบให้กับ หน่วยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่มาใช้งานมากขึ้นอย่าง เป็นรูปธรรม และขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อการพึ่งพาตนเอง ควบคู่ไปกับการปฏิบัติราชการ ตามความรับผิดชอบ ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และกลางแจ้ง
error: Content is protected !!