วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

กองทัพไทย ตั้ง “ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพไทย” : ศอ.ปส.ทท.

กองทัพไทย ตั้ง “ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพไทย”
: ศอ.ปส.ทท.
ผบ.สูงสุดเป็น “ผู้อำนวยการ” เอง
บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนส่วนราชการ แก้ไขปัญหาทั้งระบบ
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วม ที่ กองบัญชาการกองทัพเรือ
พันเอกหญิงฉัตรรพี พูนสวัสดิ์ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพไทย เผยว่า ที่ประชุมได้รับทราบ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพไทย (ศอ.ปส.ทท.) ซึ่งมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้อำนวยการ มีหน้าที่บูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของกองทัพไทย รวมทั้งสนับสนุนส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ และได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน
ที่สำคัญของคณะอนุกรรมการสกัดกั้นยาเสพติด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)
ในขณะที่กองทัพบก ได้นำเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกองทัพบก โดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถของโรงงานซ่อมยาง ทำให้สามารถผลิตยางรถยนต์สำหรับใช้งานกับรถยนต์ทางทหารของกองทัพบก และมีกำลังการผลิตเพียงพอสำหรับส่วนราชการอื่นที่มีความต้องการจัดหา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรมว.กลาโหมในด้านการปฏิรูปกองทัพ และการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการส่งเสริมและต่อยอดการวิจัย พัฒนา และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อมุ่งสู่การผลิตใช้ในราชการ การสร้างมาตรฐานทางทหาร ลดการนำเข้ายุทโธปกรณ์ราคาสูงจากต่างประเทศ
ในส่วนของกองทัพเรือ ได้แจ้งให้ทราบว่าจะมีการฝึกกองทัพเรือ 2564 ระหว่าง 19มีนาคม -9เมษายน2564 มีกำลังพลจากกองทัพบก และกองทัพอากาศเข้าร่วม โดยมีการฝึกที่สำคัญ อาทิ การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี Harpoon Block 1 C เป็นต้น
ทั้งนี้ ได้เชิญผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมชมการฝึกด้วย
สำหรับกองทัพอากาศ ได้บรรยายให้ทราบถึงการจัดตั้งหน่วยจิตอาสาพระราชทาน และการเป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐร่วมกับเหล่าทัพมีส่วนรับผิดชอบในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ได้แก่ โครงการจิตอาสาพัฒนา ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ การสนับสนุนการบรรยายของวิทยากร จิตอาสา และการจัดกำลังพลร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ
ในที่ประชุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำเสนอการพัฒนาระบบการทำงาน โดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง รวมถึงการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ในการตั้งจุดตรวจ และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยใช้ระบบ Traffic Police Checkpoint Control (TPCC) ในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันก่อให้เกิดความประสานสอดคล้อง มีเอกภาพ เสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติและประชาชน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๒ 2 เดือน หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
สำหรับการประชุมครั้งต่อไปมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนเมษายน ณ กองทัพอากาศ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหาร
error: Content is protected !!