วันเสาร์, 24 กรกฎาคม 2564

“ผอ.รมน.ภาค4” ประชุม กอ.รมน.ภาค 4 ชี้แจงนโยบาย ย้ำ คำสั่ง บิ๊กตู่

23 ก.พ. 2021
153
“ผอ.รมน.ภาค4”
ประชุม กอ.รมน.ภาค 4
ชี้แจงนโยบาย
ย้ำ คำสั่ง บิ๊กตู่
เน้นทำความเข้าใจ
“กอ.รมน. เป็นหน่วยงานของรัฐบาล “ไม่ใช่หน่วยงานของทหาร
มีหน่วยงานทำงานร่วมกัน
ในรูปแบบของ “คณะกรรมการ”
ยึดถือสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นหลักการ
ดูแลความมั่นคง ในทุกมิติ
.
พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธาน การประชุม คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
ที่สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
โดยมี ผู้รับผิดชอบในสายงานรักษาความมั่นคงภายในในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง อธิบดีอัยการภาค 8, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการประชุม
จากสถานการณ์ภัยคุกคาม ด้านความมั่นคงในปัจจุบัน ที่มีความสลับซับซ้อนของปัญหามากขึ้น ยากที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จะแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ จึงเป็นหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่เข้ามามีบทบาทในการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
ด้วยเหตุนี้ พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค เพื่อการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และทั่วถึงทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่ง คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการอำนวยการ บูรณาการ ประสานงาน และขับเคลื่อนงานที่ติดขัดปัญหา
โดยใช้ช่องทาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้สึกถึงความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมในครั้งนี้
พลโท เกรียงไกร กล่าวว่า กอ.รมน. เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ไม่ใช่หน่วยงานของทหารโดยเฉพาะ แต่เป็นหน่วยงานที่ต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่าย ในรูปแบบของ “คณะกรรมการ”
โดยยึดถือสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นหลัก การปฏิบัติงานเน้นการบูรณาการประสานงานร่วมกัน ใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดในการขจัดผู้มีอิทธิพล สร้างความเป็นธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลแหล่งท่องเที่ยว แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สร้างภาพลักษณ์ให้กับ กอ.รมน.
และขอแสดงความชื่นชมกับทุก กอ.รมน.จังหวัด ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างเด็ดขาด จำนวนผู้ป่วยลดลง และไม่ตรวจพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ข้อห่วงใยของรัฐบาลที่จะมีกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นพาหะนำพาเชื้อไวรัสเข้ามา โดยขอเน้นย้ำกองกำลังป้องกันชายแดน ทหาร ตชด. และเจ้าหน้าที่ศุลกากร ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด เพื่อตรวจจับ ผลักดันผู้ลักลอบเข้าเมืองให้ออกนอกประเทศ
สำหรับนโยบายการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นแผนงานสำคัญของทุกรัฐบาล และกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้วย คือ “การสร้างความปลอดภัย และความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นหลัก และการสร้างสังคมสันติสุข พูดคุยด้วยสันติวิธี ให้สามารถอยู่ในสังคมที่แตกต่างหลากหลาย แต่ไม่แตกแยก บังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุรุนแรง ใช้กำลังออกปฏิบัติการเป็นชุดจรยุทธ และมี ศอ.บต. สนับสนุนในงานการพัฒนา การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
error: Content is protected !!